Nhóm chất

Các nhóm chất hóa học thông dụng như: Alcohol, Surfactant, Ketone, Glycol, Phthalate, Hydrocacbon, Epoxy,…