Alcohol

Alcohol là một nhóm hợp chất hữu cơ trong đó nhóm hydroxyl (-OH) được gắn vào nguyên tử carbon của một nhóm alkyl.