Amide

Amide là một nhóm hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức amide, đặc trưng bởi liên kết giữa một nguyên tử nitơ và một nguyên tử cacbonyl (C=O). Công thức tổng quát của amide là R-CO-NH2, R-CO-NHR’ hoặc R-CO-NR’R”, trong đó R, R’, và R” có thể là hydro, nhóm alkyl hoặc aryl.