Halocarbon

Halocarbon là một loại hợp chất hóa học trong đó có ít nhất một nguyên tử halogen (như fluor, chlor, brom, hoặc iod) liên kết với carbon.