Isocyanate

Isocyanate là nhóm chức có công thức R−N=C=O. Các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm isocyanate được gọi là isocyanates. Một hợp chất hữu cơ có hai nhóm isocyanate được gọi là diisocyanate.

Tìm hiểu về Toluene Diisocyanate (TDI)

Tìm hiểu về Toluene Diisocyanate (TDI)

Toluene Diisocyanate (TDI) là gì? Toluene Diisocyanate (TDI) là một hợp chất hóa học thuộc nhóm diisocyanates, thường được sử dụng trong sản xuất polyurethane. Có hai dạng chính của TDI là 2,4-TDI và 2,6-TDI.…