Surfactant

Surfactant, hay chất hoạt động bề mặt, là những hợp chất hóa học có khả năng làm giảm sức căng bề mặt giữa hai chất lỏng hoặc giữa chất lỏng và chất rắn.

Chúng có cấu trúc phân tử đặc biệt với một đầu ưa nước (hydrophilic) và một đầu kỵ nước (hydrophobic). Chính cấu trúc này cho phép surfactant tương tác với nước và dầu, làm cho chúng có khả năng phân tán, nhũ hóa, tạo bọt, và làm sạch.