Định nghĩa – Tra cứu số CAS

Tra cứu số CAS

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tra cứu và kiểm tra số CAS của sản phẩm. Công ty hóa chất Sapa cung cấp cho các bạn danh mục tra cứu số CAS của các chất. Danh mục này xếp theo vần ABC theo công thức hóa học của chất.

Các bạn muốn tìm số CAS của chất nào thì hãy xem công thức của chất đó và tra cứu trên bảng.

Số đăng ký CAS là sự xác định bằng chuỗi số định danh duy nhất cho các nguyên tố hóa học, các hợp chất hóa học, các polyme, các chuỗi sinh học, các hỗn hợp và các hợp kim. Chúng còn được nói đến như là các số CAS hay các CAS RN.

Dịch vụ tóm tắt hóa chất (CAS – viết tắt của Chemical Abstracts Service trong tiếng Anh), một bộ phận của Hiệp hội hóa chất Hoa Kỳ, gắn các chuỗi số định danh này cho mọi hóa chất đã được miêu tả trong các loại sách vở. Mục đích của nó là làm cho việc tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn, do các hóa chất thông thường có rất nhiều tên gọi khác nhau. Gần như mọi cơ sở dữ liệu về hóa chất ngày nay đều cho phép tìm kiếm theo số CAS.

Ngoài ra, bảng tra cứu số CAS cũng có thêm tên thường gọi tương ứng của chất đó. Nhưng không phiên âm thành Tiếng Việt đâu các bạn nhé.

Danh sách số CAS vần A

Công thứcTên gọiSố CAS
Ac2O3actinium(III) oxide12002-61-8
AgAlCl4silver tetrachloroaluminate27039-77-6
AgBrsilver bromide7785-23-1
AgBrO3silver bromate7783-89-3
AgCNsilver cyanide506-64-9
AgC2H3O2silver acetate563-63-3
AgClsilver chloride7783-90-6
AgClO3silver chlorate7783-92-8
AgClO4silver perchlorate7783-93-9
AgFsilver fluoride7775-41-9
AgF2silver difluoride7783-95-1
AgIsilver iodide7783-96-2
AgIO3silver iodate7783-97-3
AgMnO4silver permanganate7783-98-4
AgN3silver azide13863-88-2
AgNO3silver nitrate7761-88-8
AgOsilver(I,III) oxide1301-96-8
AgONCsilver fulminate5610-59-3
ArPF6silver hexafluorophosphate26042-63-7
AgReO4silver perrhenate7784-00-1
AgSNCsilver thiocyanate1701-93-5
Ag2C2silver acetylide7659-31-6
Ag2CO3silver carbonate534-16-7
Ag2C2O4silver oxalate533-51-7
Ag2Cl2disilver dichloride75763-82-5
Ag2CrO4silver chromate7784-01-2
Ag2Cr2O7silverdichromate7784-02-3
Ag2Fsilver subfluoride1302-01-8
Ag2MoO4silver molybdate13765-74-7
Ag2Osilver oxide20667-12-3
Ag2Ssilver sulfide21548-73-2
Ag2SO4silver sulfate10294-26-5
Ag2Sesilver selenide1302-09-6
Ag2SeO3silver selenite7784-05-6
Ag2SeO4silver selenate7784-07-8
Ag2Tesilver telluride12002-99-2
Ag3Br2silver dibromide11078-32-3
Ag3Br3silver tribromide11078-33-4
Ag3Cl3trisilver trichloride12444-96-1
Ag3I3trisilver triiodide37375-12-5
Ag3PO4silver phosphate7784-09-0
Ag3SbS3silver thioantimonate15983-65-0
Alaluminium7429-90-5
AlAsaluminium arsenide22831-42-1
AlB2aluminium diboride12041-50-8
AlB12aluminium dodecaboride12041-54-2
AlBr3aluminium bromide7727-15-3
AlBr3•6H2Oaluminium bromide hexahydrate7784-11-4
Al(CHO2)3aluminium formate7360-53-4
AlCl3aluminium chloride7446-70-0
AlCl3•6H2Oaluminium chloride hexahydrate7784-13-6
AlF3aluminium fluoride7784-18-1
AlI3aluminium iodide7784-23-8
AlNaluminium nitride24304-00-5
Al(NO3)3alumimum nitrate13473-90-3
Al(OH)3aluminium hydroxide21645-51-2
AlPaluminium phosphide20859-73-8
AlPO4aluminium phosphate7784-30-7
AlSbaluminium  antimonide25152-52-7
Al2O3aluminium oxide1344-28-1
Al2(SO4)3aluminium sulfate10043-01-3
Al2S3aluminium sulfide1302-81-4
Al2Se3aluminium selenide1302-82-5
Al4C3aluminum carbide1299-86-1
Al6O13Si2aluminum silicate1302-93-8
AmCl3americium(III) chloride13464-46-5
AmO2americium dioxide12005-67-3
Asarsenic7440-38-2
AsBrOarsenic oxybromide82868-10-8
AsBr3arsenic tribromide7784-33-0
AsCl3arsenic trichloride7784-34-1
AsCl3Oarsenic oxychloride60646-36-8
AsCl5arsenic pentachloride22441-45-8
AsF3arsenic trifluoride7784-35-2
AsF5arsenic pentafluoride7784-36-3
AsH3arsenic trihydride7784-42-1
AsI3arsenic triiodide7784-45-4
AsOarsenic monoxide12005-99-1
AsO2arsenic dioxide12255-12-8
AsParsenic  monophosphide12255-33-3
AsP3arsenic phosphide12511-95-4
AsSe4arsenic  tetraselenide12006-06-3
As2H4diarsenic tetrahydride15942-63-9
As2I4arsenic diiodide13770-56-4
As2O3arsenic trioxide1327-53-3
As2O5arsenic pentoxide1303-28-2
As2P2arsenic diphosphide12512-03-7
As2S3arsenic trisulfide1303-33-9
As2S4arsenic tetrasulfide1303-32-8
As2S5arsenic pentasulfide1303-34-0
As2Searsenic hemiselenide1303-35-1
As2Se3arsenic triselenide1303-36-2
As2Se5arsenic pentaselenide1303-37-3
As2Te3arsenic tritelluride12044-54-1
As3O4arsenic tetraoxide83527-53-1
As3Parsenic triphosphide12512-11-7
As4S4tetraarsenic tetrasulfide12279-90-2
Augold7440-57-5
AuBrgold(I) bromide10294-27-6
AuBr3gold(III) bromide10294-28-7
AuCNgold(I) cyanide506-65-0
AuClgold(I) chloride10294-29-8
AuCl3gold(III) chloride13453-07-1
AuF3gold(III) fluoride14720-21-9
AuF5gold(V) fluoride57542-85-5
AuIgold(I) iodide10294-31-2
AuI3gold(III) iodide31032-13-0
Au(OH)3gold(III) hydroxide1303-52-2
AuSegold(II) selenide23331-11-5
AuTegold(II) telluride37043-71-3
Au2O3gold(III) oxide1303-58-8
Au2Sgold(I) sulfide1303-60-2
Au2S3gold(III) sulfide1303-61-3
Au2(SeO4)3gold(III) selenate10294-32-3
Au2Se3gold(III) selenide1303-62-4
Au4Cl8gold(I,III) chloride62792-24-9
Au4F8gold(I,III) fluoride14270-21-9

Danh sách số CAS vần B

Công thứcTên gọiSố CAS
BAsboron arsenide12005-69-5
BAsO4boron arsenate13510-31-1
BBr3boron tribromide10294-33-4
BCl3boron trichloride10294-34-5
BF3boron trifluoride7637-07-2
BI3boron triiodide13517-10-7
BNboron nitride10043-11-5
BPboron phosphide20205-91-8
BPO4boron phosphate13308-51-5
B2Cl4diboron tetrachloride13701-67-2
B2F4diboron  tetrafluoride13965-73-6
B2H6diboron hexahydride19287-45-7
B2O3diboron trioxide1303-86-2
B2S3diboron trisulfide12007-33-9
B4Cboron carbide12069-32-8
B4H10boron decahydride18283-93-7
BaAl2O4barium aluminate12004-04-5
Ba(AsO3)2barium arsenite125687-68-5
Ba(AsO4)2barium arsenate56997-31-0
BaB6barium boride12046-08-1
BaBr2barium bromide10553-31-8
BaBr2•2H2Obarium bromide dihydrate7791-28-8
Ba(CHO2)2barium formate541-43-5
Ba(CN)2barium cyanide542-62-1
BaCO3barium carbonate513-77-9
BaC2barium carbide50813-65-5
Ba(C2H3O2)2barium acetate543-80-6
BaC2O4barium oxalate516-02-9
BaC4H4O6barium tartrate5908-81-6
Ba(C18H35O2)2barium stearate6865-35-6
Ba(ClO3)2barium chlorate13477-00-4
Ba(ClO4)2barium perchlorate13465-95-7
BaCl2barium chloride10361-37-2
BaCl2•2H2Obarium chloride dihydrate10326-27-9
BaCrO4barium chromate10294-40-3
BaF2barium fluoride7787-32-8
Ba(HS)2barium hydrosulfide25417-81-6
BaH2barium hydride13477-09-3
BaHgI4barium tetraiodomercurate10048-99-4
BaI2barium iodide13718-50-8
BaI2•2H2Obarium iodide dihydrate7787-33-9
BaMnO4barium manganate7787-35-1
Ba(MnO4)2barium  permanganate7787-36-2
BaMoO4barium molybdate7787-37-3
Ba(NO2)2barium nitrite13465-94-6
Ba(NO3)2barium nitrate10022-31-8
BaN6barium azide18810-58-7
Ba(NbO3)2barium niobate12009-14-2
BaObarium oxide1304-28-5
Ba(OH)2barium hydroxide17194-00-2
BaO2barium peroxide1304-29-6
Ba(PO3)2barium metaphosphate13466-20-1
Ba(ReO4)2barium perrhenate13768-52-0
BaSbarium sulfide21109-95-5
Ba(SCN)2barium thiocyanate2092-17-3
BaSO3barium sulfite7787-39-5
BaSO4barium sulfate7727-43-7
BaS2O3barium thiosulfate35112-53-9
BaSebarium selenide1304-39-8
BaSeO3barium selenite13718-59-7
BaSeO4barium selenate7787-41-9
BaSiF6barium hexafluorosilicate17125-80-3
BaSiO3barium metasilicate13255-26-0
BaSi2barium silicide1304-40-1
BaSi2O5barium disilicate12650-28-1
BaSnO3barium stannate12009-18-6
BaTiO3barium titanate12047-27-7
Ba(VO3)2barium vanadate22652-39-7
BaWO4barium tungstate7787-42-0
BaZrO3barium zirconate12009-21-1
Ba2P2O7barium pyrophosphate13466-21-2
Ba3(CrO4)2barium dichromate12345-14-1
Ba3N2barium nitride12047-79-9
Ba3(VO4)2barium orthovanadate39416-30-3
BeAl2O4beryllium aluminate120041-06-7
Be(BH4)2beryllium borohydride17440-85-6
BeB2beryllium boride12228-40-9
BeBr2beryllium bromide7787-46-4
Be(CHO2)2beryllium formate1111-71-3
Be(C2H3O2)2beryllium acetate543-81-7
Be(C5H7O2)2beryllium acetylacetonate10210-64-7
BeCl2beryllium chloride7787-47-5
BeF2beryllium fluoride7787-49-7
BeH2beryllium hydride7787-52-2
BeI2beryllium iodide7787-53-3
Be(NO3)2beryllium nitrate13597-99-4
Be(NO3)2•4H2Oberyllium nitrate tetrahydrate13510-48-0
Be(NO3)2•3H2Oberyllium nitrate trihydrate7787-55-5
BeOberyllium oxide1304-56-9
Be(OH)2beryllium hydroxide13327-32-7
BeSberyllium sulfide13598-22-6
BeSO4beryllium sulfate13510-49-1
BeSO4•4H2Oberyllium sulfate trihydrate7787-56-6
BeSeberyllium selenide12232-25-6
BeTeberyllium telluride12232-27-8
Be2Cberyllium carbide506-66-1
Be2SiO4beryllium silicate13598-00-0
Be3N2beryllium nitride1304-54-7
Be3(PO4)2beryllium phosphate13598-15-7
BiBr3bismuth(III) bromide7787-58-8
Bi(CHO2)3bismuth(III) formate25573-24-4
BiC6H5O7bismuth(III) citrate813-93-4
BiCl3bismuth(III) chloride7787-60-2
BiF3bismuth(III) fluoride7787-61-3
BiF5bismuth(V) fluoride7787-62-4
BiH3bismuth(III) hydride18288-22-7
BiI3bismuth(III) iodide7787-64-6
BiNbO4bismuth(III)  orthoniobate12272-28-5
BiOBrbismuth(III) oxybromide7787-57-7
BiOClbismuth(III) oxychloride7787-59-9
bismuth(III) hydroxide10361-43-0
Bi(OH)3
BiOIbismuth(III) oxyiodide7787-63-5
BiONO3bismuth(III) oxynitrate10361-46-3
(BiO)2CO3bismuth(III) subcarbonate5892-10-4
BiPO4bismuth(III) phosphate10049-01-1
BiTaO4bismuth(III)  orthotantalate12272-29-6
BiVO4bismuth(III) vanadate14059-33-7
Bi2(C2O4)3bismuth(III) oxalate6591-55-5
Bi2(MoO4)3bismuth(III) molybdate51898-99-8
Bi2O3bismuth(III) oxide1304-76-3
Bi2O4bismuth(IV) peroxide12048-50-9
Bi2S3bismuth(III) sulfide1345-07-9
Bi2Se3bismuth(III) selenide12068-69-8
Bi2(SnO4)3bismuth(III) stannate7787-68-0
Bi2Te3bismuth(III) telluride1304-82-1
Bi4(TiO4)3bismuth(III) titanate12048-51-0
Bi5O(OH)9(NO3)4bismuth(III) subnitrate1304-85-4
BkBr3berkelium(III) bromide22787-71-9
BkCl3berkelium(III) chloride13536-46-4
BkF3berkelium(III) fluoride20716-88-5
BkF4berkelium(IV) fluoride22422-27-1
BkI3berkelium(III) iodide23171-53-1
BkOberkelium(II) oxide70424-36-1
BkO2berkelium(IV) oxide12010-84-3
Bk2O3berkelium(III) oxide12310-58-6
BrClbromine monochloride13863-41-7
BrFbromine  monofluoride13863-59-7
BrF3bromine trifluoride7787-71-5
BrF5bromine pentafluoride7789-30-2
BrN3bromine azide13973-87-0
BrO2bromine dioxide21255-83-4
Br2Obromine monoxide21308-80-5

Danh sách số CAS vần C

Công thứcTên gọiSố CAS
C12H22O11sucrose57-50-1
C20H25N30Lysergic acid diethylamide(LSD)50-37-3
Ca(AlH4)2calcium tetrahydroaluminate16941-10-9
CaAl2O4calcium aluminate12042-68-1
CaB6calcium boride12007-99-7
CaBr2calcium bromide7789-41-5
Ca(CHO2)2calcium formate544-17-2
Ca(CN)2calcium cyanide592-01-8
CaCN2calcium cyanamide156-62-7
CaCO3calcium carbonate471-34-1
CaC2calcium carbide75-20-7
Ca(C2HO2)2calcium fumarate19855-56-2
Ca(C2H3O2)2calcium acetate62-54-4
CaC2O4calcium oxalate563-72-4
Ca(C3H5O2)2calcium propionate4075-81-4
Ca(ClO3)2calcium chlorate10137-74-3
Ca(ClO4)2calcium perchlorate13477-36-6
CaCl2calcium chloride10043-52-4
CaCl2•6H2Ocalcium chloride hexahydrate7774-34-7
CaCl2O2calcium  hypochlorite7778-54-3
CaCr2O7calcium chromate14307-33-6
CaF2calcium fluoride7789-75-5
CaHPO4calcium hydrogenorthophosphate7757-93-9
CaH2calcium hydride7789-78-8
Ca(H2PO2)2calcium hypophosphite7789-79-9
Ca(H2PO4)2calcium dihydrogen phosphate monohydrate7758-23-8
Ca(IO3)2calcium iodate7789-80-2
CaI2calcium iodide10102-68-8
Ca(MnO4)2calcium permanganate10118-76-0
CaMoO4calcium molybdate7789-82-4
Ca(NO2)2calcium nitrite13780-06-8
Ca(NO3)2calcium nitrate10124-37-5
CaOcalcium oxide1305-78-8
Ca(OH)2calcium hydroxide1305-62-0
CaO2calcium peroxide1305-79-9
CaRe2O8calcium perrhenate13768-54-2
CaScalcium sulfide20548-54-3
CaSO4calcium sulfate7778-18-9
CaSecalcium selenide1305-84-6
CaSiO3calcium metasilicate1344-95-2
CaSi2calcium silicide12013-56-8
CaTecalcium telluride12013-57-9
CaTiO3calcium titanate12049-50-2
CaWO4calcium tungstate7790-75-2
Ca2P2O7calcium pyrophosphate7790-76-3
Ca2SiO4calcium silicate1344-95-2
Ca3(AsO4)2calcium arsenate7778-44-1
Ca3(C6H15O7)2calcium citrate5785-44-4
Ca3N2calcium nitride12013-82-0
Ca3(PO4)2calcium phosphate7758-87-4
Ca3P2calcium phosphide1305-99-3
CdBr2cadmium bromide7789-42-6
Cd(CN)2cadmium cyanide542-83-6
CdCO3cadmium carbonate513-78-0
Cd(C2H3O2)2cadmium acetate543-90-8
CdC2O4cadmium oxalate814-88-0
CdCl2cadmium chloride10108-64-2
CdCrO4cadmium chromate14312-00-6
CdF2cadmium fluoride7790-79-6
Cd(IO3)2cadmium iodate7790-81-0
CdI2cadmium iodide7790-80-9
CdMoO4cadmium molybdate13972-68-4
Cd(NO3)2cadmium nitrate10325-94-7
Cd(N3)2cadmium azide14215-29-3
CdOcadmium oxide1306-19-0
Cd(OH)2cadmium hydroxide21041-95-2
CdScadmium sulfide1306-23-6
CdSO4cadmium sulfate10124-36-4
CdSbcadmium antimonide12014-29-8
CdSecadmium selenide1306-24-7
CdSiO3cadmium silicate13477-19-5
CdTecadmium telluride1306-25-8
CdTiO4cadmium titanate12014-14-1
CdWO4cadmium tungstate7790-85-4
Cd2Nb2O7cadmium niobate12187-14-3
Cd3As2cadmium arsenide12006-15-4
Cd3P2cadmium phosphide1204-28-7
Cd3N2cadmium nitride12380-95-9
CeBr3cerium(III) bromide7790-86-5
Ce(CHO2)3cerium(III) formate3252-51-5
CeCl3cerium(III) chloride7790-86-5
CeF2cerium(II) fluoride22655-57-8
CeF3cerium(III) fluoride7758-88-5
CeF4cerium(IV) fluoride10060-10-3
CeH2cerium(II) hydride13569-50-1
CeI2cerium(II) iodide19139-47-0
CeI3cerium(III) iodide7790-87-6
CeNcerium(III) nitride25764-08-3
CeO2cerium(IV) oxide1306-38-3
CeScerium(II) sulfide12014-82-3
CeVO2cerium(III) vanadate13597-19-8
Ce2(C2O4)3cerium(III) oxalate15750-47-7
Ce2O3cerium(III) oxide1306-38-3
Ce2S3cerium(III) sulfide12014-93-6
CfBr2californium(II) bromide36700-18-2
CfBr3californium(III) bromide20758-68-3
CfCl2californium(II) chloride99643-99-9
CfCl3californium(III) chloride13536-90-8
CfF3californium(III)  fluoride42775-52-0
CfF4californium(IV)  fluoride42845-08-9
CfI2californium(II) iodide49774-08-5
CfI3californium(III) iodide20758-81-0
CfO2californium(IV) oxide12015-10-0
Cf2O3californium(III) oxide12050-91-8
(CH3)2SODimethyl sulfoxide(DMSO)67-68-5
ClFchlorine monofluoride7790-89-8
ClF3chlorine trifluoride7790-91-2
ClF5chlorine pentafluoride13637-63-3
ClOClO3chlorine perchlorate27218-16-2
Cl2Ochlorine monoxide7791-21-1
ClO2chlorine dioxide10049-04-4
Cl2O3chlorine trioxide17496-59-2
Cl2O6chlorine hexoxide12442-63-6
Cl2O7chlorine heptoxide10294-48-1
CmBr3curium(III) bromide14890-42-7
CmCl3curium(III) chloride13537-20-7
CmF3curium(III) fluoride13708-79-7
CmF4curium(IV) fluoride24311-95-3
CmI3curium(III) iodide14696-85-6
CmOcurium(II) oxide24762-86-5
CmO2curium(IV) oxide12016-67-0
Cm2O3curium(III) oxide12371-27-6
Cncyanide74-90-8
CoAl2O4cobalt(II) aluminate13820-62-7
CoBr2cobalt(II) bromide7789-43-7
Co(CN)2cobalt(II) cyanide542-84-7
Co(C2H3O2)2cobalt(II) acetate71-48-7
Co(C2H3O2)2cobalt(II) acetate tetrahydrate6147-53-1
CoC2O4cobalt(II) oxalate814-89-1
Co(C11H10O2)2cobalt(II) naphthenate61789-51-3
CoC15H21O6cobalt(III) acetylacetonate21679-46-9
Co(ClO4)2cobalt(II) perchlorate13455-31-7
CoCl2cobalt(II) chloride7646-79-9
CoCl2•6H2Ocobalt(II) chloride hexahydrate7791-13-1
CoCl3cobalt(III) chloride10241-04-0
CoCrO4cobalt(II) chromate24613-38-5
CoCr2O4cobalt(II) chromite13455-25-9
CoF2cobalt(II) fluoride10026-17-2
CoF3cobalt(III) fluoride10026-18-3
CoF4cobalt(IV) fluoride13596-45-7
CoI2cobalt(II) iodide15238-00-3
Co(IO3)2cobalt(II) iodate13455-28-2
CoMoO4cobalt(II) molybdate13762-14-6
Co(NO3)2cobalt(II) nitrate10141-05-6
Co(NO3)2•6H2Ocobalt(II) nitrate hexahydrate10026-22-9
Co(NO3)3cobalt(III) nitrate15520-84-0
CoOcobalt(II) oxide1307-96-6
Co(OH)2cobalt(II) hydroxide21041-93-0
Co(OH)3cobalt(III) hydroxide1307-86-4
CoScobalt(II) sulfide1317-42-6
CoS2cobalt(IV) sulfide12013-10-4
CoSecobalt(II) selenide1307-99-9
CoTecobalt(II) telluride12017-13-9
CoTiO3cobalt(II) titanate12017-01-5
CoWO4cobalt(II) tungstate12640-47-0
Co2O3cobalt(III) oxide1308-04-9
Co2O3•H2Ocobalt(III) oxide monohydrate12016-80-7
CoSO4cobalt(II) sulfate10124-43-3
Co2S3cobalt(III) sulfide1332-71-4
Co2SiO4cobalt(II) orthosilicate12017-08-2
Co2SnO4cobalt(II) stannate12139-93-4
Co2TiO4cobalt(III) titanate12017-38-8
Co3(Fe(CN)6)2cobalt(II) ferricyanide14049-81-1
CrBr2chromium(II) bromide10049-25-9
CrBr3chromium(III) bromide10031-25-1
CrBr4chromium(IV) bromide23098-84-2
Cr(C6H4NO2)3chromium(III) picolinate14639-25-9
Cr(CO)6chromium(VI) carbonyl13007-92-6
CrCl2chromium(II) chloride10049-05-5
CrCl3chromium(III) chloride10025-73-7
CrCl4chromium(IV) chloride15597-88-3
CrF2chromium(II) fluoride10049-10-2
CrF3chromium(III) fluoride7788-97-8
CrF4chromium(IV) fluoride10049-11-3
CrF5chromium(V) fluoride14884-42-5
CrF6chromium(VI) fluoride13843-28-2
CrI2chromium(II) iodide13478-28-9
CrI3chromium(III) iodide13569-75-0
CrI4chromium(IV) iodide23518-77-6
CrNchromium(III) nitride12053-27-9
Cr(NO3)3chromium(III) nitrate13548-38-4
CrO2chromium(IV) oxide12018-01-8
CrO3chromium(VI) oxide1333-82-0
CrPO4chromium(III)  phosphate7789-04-0
CrSechromium(II) selenide12053-13-3
CrO2F2chromyl fluoride7788-96-7
CrO2Cl2chromyl chloride14977-61-8
Cr2O3chromium(III) oxide1308-38-9
Cr2(SO4)3chromium(III) sulfate10101-53-8
Cr2S3chromium(III) sulfide12018-22-3
Cr2Te3chromium(III) telluride12053-39-3
Cr3C2chromium(II) carbide12012-35-0
Cr3O4chromium(II,III) oxide12018-34-7
CsBO2caesium metaborate92141-86-1
CsBrcaesium bromide7787-69-1
CsBrO3caesium bromate13454-75-6
CsCNcaesium cyanide21159-32-0
CsC2H3O2caesium acetate3399-17-5
CsClcaesium chloride7647-17-8
CsClO3caesium chlorate13763-67-2
CsClO4caesium perchlorate13454-84-7
CsFcaesium fluoride13400-13-0
CsHcaesium hydride58724-12-2
CsIcaesium iodide7789-17-5
CsIO3caesium iodate13454-81-4
CsIO4caesium periodate13478-04-1
CsMnO4caesium permanganate13456-28-5
CsNH2caesium amide22205-57-8
CsNO2caesium nitrite13454-83-6
CsNO3caesium nitrate7789-18-6
CsN3caesium azide22750-57-8
CsOHcaesium hydroxide21351-79-1
CsO2caesium superoxide12018-61-0
CsVO3caesium vanadate14644-55-4
Cs2CO3caesium carbonate534-17-8
Cs2C2O4caesium oxalate1068-63-9
Cs2CdI4caesium  tetraiodocadamate15683-21-3
Cs2CrO4caesium chromate56320-90-2
Cs2MoO4caesium molybdate13597-64-3
Cs2Ocaesium oxide20281-00-9
Cs2O2caesium peroxide12053-70-2
Cs2Scaesium sulfide12214-16-3
Cs2SO4caesium sulfate10294-54-9
Cs2Secaesium selenide31052-46-7
Cs2Tecaesium telluride12191-06-9
Cs2WO4caesium tungstate13587-19-4
Cs2ZnI4caesium tetraiodozincate15158-68-6
Cu(BF4)2copper(II) tetrafluoroborate14735-84-3
Cu(BO2)2copper(II) borate393290-85-2
CuBrcopper(I) bromide7787-70-4
CuBr2copper(II) bromide7789-45-9
Cu(CHO2)2copper(II) formate544-19-4
CuCNcopper(I) cyanide544-92-3
Cu(CN)2copper(II) cyanide14763-77-0
CuC2copper(II) acetylide1117-94-8
CuC2H3O2copper(I) acetate598-54-9
Cu(C2H3O2)2copper(II) acetate142-71-2
CuC2O4copper(II) oxalate814-91-5
Cu(C16H35O2)2copper(II) stearate660-60-6
Cu(C18H33O2)2copper(II) oleate1120-44-1
CuClcopper(I) chloride7758-89-6
Cu(ClO4)2copper(II) perchlorate13770-18-8
CuCl2copper(II) chloride7447-39-4
CuCl2•2H2Ocopper(II) chloride dihydrate10125-13-0
CuCrO4copper(II) chromate13548-42-0
CuFcopper(I) fluoride13478-41-6
CuF2copper(II) fluoride7789-19-7
CuHcopper(I) hydride13517-00-5
CuHAsO3copper(II) arsenite10290-12-7
CuIcopper(I) iodide7681-65-4
CuMoO4copper(II) molybdate13767-34-5
Cu(NO3)2copper(II) nitrate3251-23-8
CuN3copper(I) azide14336-80-2
Cu(N3)2copper(II) azide14215-30-6
CuOcopper(II) oxide1317-38-0
Cu(OH)2copper(II) hydroxide20427-59-2
CuScopper(II) sulfide1317-40-4
CuSCNcopper(I) thiocyanate1111-67-7
CuSO4copper(II) sulfate7758-98-7
CuSecopper(II) selenide1317-41-5
CuTecopper(II) telluride12019-23-7
CuWO4copper(II) tungstate13587-35-4
Cu2C2copper(I) acetylide1117-94-8
Cu2Fe(CN)6copper(II) ferrocyanide13601-13-3
Cu2Ocopper(I) oxide1317-39-1
Cu2P2O7copper(II) pyrophosphate10102-90-6
Cu2Scopper(I) sulfide22205-45-4
Cu2Secopper(I) selenide20405-64-5
Cu2Tecopper(I) telluride12019-52-2
Cu3(AsO4)2copper(II) arsenate10103-61-4

Danh sách số CAS vần D

DyB4dysprosium(II)  boride12310-43-9
DyBr2dysprosium(II)  bromide83229-05-4
DyBr3dysprosium(III) bromide14456-48-5
Dy(CHO2)3dysprosium(III) formate3252-58-2
DyCl2dysprosium(II) chloride13767-31-2
DyCl3dysprosium(III) chloride10025-74-8
DyF3dysprosium(III) fluoride13569-80-7
DyH3dysprosium(III) hydride13537-09-2
DyI2dysprosium(II) iodide36377-94-3
DyI3dysprosium(III) iodide15474-63-2
DyNdysprosium(III) nitride12019-88-4
DySi2dysprosium(II) silicide12133-07-2
Dy2O3dysprosium(III) oxide1308-87-8
Dy2S3dysprosium(III) sulfide12133-10-7

Danh sách số CAS vần E

Công thứcTên gọiSố CAS
ErB4erbium(III) boride12310-44-0
ErBr3erbium(III) bromide13536-73-7
Er(CHO2)3erbium(III) formate15331-72-3
ErCl3erbium(III) chloride10138-41-7
ErCl3•6H2Oerbium(III) chloride hexahydrate10025-75-9
ErF3erbium(III) fluoride13760-83-3
ErH3erbium(III) hydride13550-53-3
ErI3erbium(III) iodide13813-42-8
ErNerbium(III) nitride12020-21-2
ErNbO4erbium(III) niobate12061-00-6
ErSerbium(II) sulfide12159-66-9
ErTeerbium(II) telluride12020-39-2
ErVO4erbium(III) vanadate13596-17-3
Er2O3erbium(III) oxide12061-16-4
Er2(SO4)3erbium(III) sulfate13478-49-4
Er2S3erbium(III) sulfide12159-66-9
Er2Te3erbium(III) telluride12020-39-2
EsBr2einsteinium(II) bromide70292-43-2
EsBr3einsteinium(III) bromide72461-17-7
EsCl2einsteinium(II) chloride66693-95-6
EsCl3einsteinium(III) chloride24645-86-1
EsF3einsteinium(III) fluoride99644-27-6
EsI2einsteinium(II) iodide70292-44-3
EsI3einsteinium(III) iodide99644-28-7
Es2O3einsteinium(III) oxide37362-94-0
EuBr2europium(II) bromide13780-48-8
EuBr3europium(III) bromide13759-88-1
Eu(CHO2)3europium(III) formate3252-55-9
EuCl2europium(II) chloride13769-20-5
EuCl3europium(III) chloride10025-76-0
EuF2europium(II) fluoride14077-39-5
EuF3europium(III) fluoride13765-25-8
EuI2europium(II) iodide22015-35-6
EuI3europium(III) iodide13759-90-5
EuNeuropium(III) nitride12020-58-5
Eu(NbO3)2europium(II) niobate55216-32-5

Danh sách số CAS vần F

Công thứcTên gọiSố CAS
FNO3fluorine nitrate7789-26-6
FOClO3fluorine perchlorate10049-03-3
F2Ofluorine monoxide7783-41-7
F2O2fluorine dioxide7783-44-0
Feiron7439-89-6
Fe(AlO2)2iron(II) aluminate12068-49-4
FeAsiron(III) arsenic12044-16-5
FeBr2iron(II) bromide7789-46-0
FeBr3iron(III) bromide10031-26-2
FeCO3iron(II) carbonate563-71-3
Fe(C2H3O2)2iron(II) acetate3094-87-9
FeCl2iron(II) chloride7758-94-3
FeCl2•2H2Oiron(II) chloride dihydrate16399-77-2
FeCl2•4H2Oiron(II) chloride tetrahydrate13478-10-9
FeCl3iron(III) chloride7705-08-0
FeCl3•6H2Oiron(III) chloride hexahydrate10025-77-1
FeCr2O4iron chromite1308-31-2
FeF2iron(II) fluoride7789-28-8
FeF2•4H2Oiron(II) fluoride tetrahydrate13940-89-1
FeF3iron(III) fluoride7783-50-8
FeF3•3H2Oiron(III) fluoride trihydrate15469-38-2
Fe(H2PO2)3iron(III) hypophosphite7783-84-8
FeI2iron(II) iodide7783-86-0
FeI3iron(III) iodide15600-49-4
FeMoO4iron(II) molybdate13718-70-2
Fe(NO3)2iron(II) nitrate14013-86-6
Fe(NO3)3ferric nitrate10421-48-4
FeOiron(II) oxide1345-25-1
Fe(OH)2iron(II) hydroxide18624-44-7
Fe(OH)3iron(III) hydroxide1309-33-7
FePO4iron(III) phosphate10045-86-0
FeSiron(II) sulfide1317-37-9
FeSO4iron(II) sulfate7720-78-7
FeSeiron(II) selenide1310-32-3
FeTeiron(II) telluride12125-63-2
FeTiO4iron(II) titanate12168-52-4
Fe(VO3)3iron(III) metavanadate65842-03-7
FeWO4iron(II) tungstate13870-24-1
Fe2(C2O4)3iron(III) oxalate19469-07-9
Fe2(CrO4)3iron(III) chromate10294-52-7
Fe2(Cr2O7)3iron(III) dichromate10294-53-8
Fe2O3iron(III) oxide1309-37-1
Fe2(SO4)3iron(III) sulfate10028-22-5
Fe2SiO4iron(II) orthosilicate10179-73-4
Fe3O4iron(II,III) oxide1317-61-9
Fe3(PO4)2iron(II) phosphate14940-41-1
Fe4(Fe(CN)6)3iron(III) ferrocyanide14038-43-8
Fe4(P2O7)3iron(III) pyrophosphate10058-44-3

Danh sách số CAS vần G

Công thứcTên gọiSố CAS
GaAsgallium(III) arsenide1303-00-0
GaBr3gallium(III) bromide13450-88-9
GaCl2gallium(II) chloride24597-12-4
GaCl3gallium trichloride13450-90-3
GaF3gallium(III) fluoride7783-51-9
GaF3•3H2Ogallium(III) fluoride trihydrate22886-66-4
GaH3gallium(III) hydride13572-93-5
GaI3gallium(III) iodide13450-91-4
GaNgallium(III) nitride25617-97-4
Ga(NO3)3gallium(III) nitrate13494-90-1
GaOgallium(II) oxide12024-08-7
Ga(OH)3gallium(III) hydroxide12023-99-3
GaPgallium(III) phosphide12063-98-8
GaSgallium(II) sulfide12024-10-1
GaSbgallium(III) antimonide12064-03-8
GaSegallium(II) selenide12024-11-2
GaTegallium(II) telluride12024-14-5
Ga2Cl4gallium(I,III) chloride24597-12-4
Ga2Ogallium(I) oxide12024-20-3
Ga2O3gallium(III) oxide12024-21-4
Ga2S3gallium(III) sulfide12024-22-5
Ga2(SO4)3gallium(III)sulfate13494-91-2
Ga2Se3gallium(III) selenide12024-24-7
Ga2Te3gallium(III) telluride12024-27-0
GdBr3gadolinium(III) bromide13818-75-2
Gd(CHO2)3gadolinium(III) formate3252-56-0
GdCl3gadolinium(III) chloride10138-52-0
GdCl3•6H2Ogadolinium(III) chloride hexahydrate19423-81-5
GdF3gadolinium(III) fluoride13765-26-9
GdI2gadolinium(II) iodide13814-72-7
GdI3gadolinium(III) iodide13572-98-0
GdNgadolinium(III) nitride25764-15-2
GdSegadolinium(II)  selenide12024-81-6
GdSi2gadolinium(II) silicide12134-75-7
Gd2O3gadolinium(III) oxide12064-62-9
Gd2S3gadolinium(III) sulfide12134-77-9
Gd2Te3gadolinium(III) telluride12160-99-5
GeBr2germanium(II)  bromide24415-00-7
GeBr4germanium(IV)  bromide13450-92-5
Ge(CH3O)4germanium(IV)  methoxide992-91-6
GeCl2germanium(II) chloride10060-11-4
GeCl4germanium(IV) chloride10038-98-9
GeF2germanium(II) fluoride13940-63-1
GeF4germanium(IV) fluoride7783-58-6
GeH4germanium(IV) hydride7782-65-2
GeI2germanium(II) iodide13573-08-5
GeI4germanium(IV) iodide13450-95-8
GeOgermanium(II) oxide20619-16-3
GeO2germanium(IV) oxide1310-53-8
GeSgermanium(II) sulfide12025-32-0
GeS2germanium(IV) sulfide12025-34-2
GeSegermanium(II) selenide12065-10-0
GeSe2germanium(IV) selenide12065-11-1
GeTegermanium(II) telluride12025-39-7
Ge3N4germanium(IV) nitride12065-36-0

Danh sách số CAS vần H

Công thứcTên gọiSố CAS
H2Owater7732-18-5
H2SO4sulfuric acid7664-93-9
H3BO3boric acid10043-35-3
HfB2hafnium boride12007-23-7
HfBr4hafnium bromide13777-22-5
HfChafnium carbide12069-85-1
HfCl4hafnium chloride13499-05-3
HfF4hafnium(IV) fluoride13709-52-9
HfH2hafnium hydride12770-26-2
HfI3hafnium iodide13779-73-2
HfNhafnium nitride25817-87-2
HfO2hafnium oxide12055-23-1
HfPhafnium phosphide12325-59-6
Hf(SO4)2hafnium sulfate15823-43-5
HfS2hafnium sulfide18855-94-2
HfSe2hafnium selenide12162-21-9
HfSiO4hafnium orthosilicate13870-13-8
HfSi2hafnium silicide12401-56-8
HgBr2mercury(II) bromide7789-47-1
Hg(C2H3O2)2mercury(II) acetate1600-27-7
HgCl2mercury(II) chloride7487-94-7
HgCl2O8mercury(II) perchlorate73491-34-6
HgF2mercury(II) fluoride7783-39-3
HgH2mercury(II) hydride72172-67-9
Hg(IO3)2mercury(II) iodate7783-32-6
HgI2mercury(II) iodide7774-29-0
Hg(NO3)2mercury(II) nitrate10045-94-0
HgOmercury(II) oxide21908-53-2
Hg(ONC)2mercury(II) fulminate628-86-4
HgSmercury(II) sulfide1344-48-5
Hg(SCN)2mercury(II)  thiocyanate592-85-8
HgSO4mercury(II) sulfate7783-35-9
HgSemercury(II) selenide20601-83-6
HgTemercury(II) telluride12068-90-5
Hg2Br2mercury(I) bromide15385-58-7
Hg2Cl2mercury(I) chloride10112-91-1
Hg2F2mercury(I) fluoride1396-75-4
Hg2I2mercury(I) iodide15385-57-6
Hg2Omercury(I) oxide15829-53-5
HoBr3holmium bromide13825-76-8
Ho(CHO2)3holmium formate3252-59-3
HoCl3holmium chloride10138-62-2
HoF3holmium fluoride13760-78-6
HoI3holmium iodide13813-41-7
HoNholmium nitride12029-81-1
HoSi2holmium silicide12136-24-2
HoVO4holmium vanadate13977-63-4
Ho2O3holmium oxide12055-62-8
Ho2S3holmium sulfide12162-59-3

Danh sách số CAS vần I

Công thứcTên gọiSố CAS
IBriodine monobromide7789-33-5
ICliodine monochloride7790-99-0
ICl3iodine trichloride865-44-1
IFiodine monofluoride13873-84-2
IF3iodine(III) fluoride22520-96-3
IF5iodine pentafluoride7783-66-6
IF7iodine heptafluoride16921-96-3
IN3iodine monoazide14696-82-3
I2O4diiodine tetroxide12399-08-5
I2O5diiodine pentoxide12029-98-0
InAsindium(III) arsenide1303-11-3
InBrindium(I) bromide14280-53-6
InBr2indium(II) bromide21264-43-7
InBr3indium(III) bromide13465-09-3
In(C2H3O2)3indium(III) acetate25114-58-3
InClindium(I) chloride13465-10-6
InCl2indium(II) chloride13465-11-7
InCl3indium(III) chloride10025-82-8
InFindium(I) fluoride74508-07-9
InF3indium(III) fluoride7783-52-0
InF3•3H2Oindium(III) fluoride trihydrate14166-78-0
InF3•9H2Oindium(III) fluoride nonahydrate7783-52-0
InHindium(I) hydride13939-13-4
InIindium(I) iodide13465-10-6
InI3indium(III) iodide13510-35-5
InNindium(III) nitride25617-98-5
In(OH)3indium(III) hydroxide20661-21-6
InPindium(III) phosphide22398-80-7
InPO4indium(III) phosphate14693-82-4
InSindium(II) sulfide12030-14-7
InSbindium(III) antimonide1312-41-0
InSeindium(II) selenide1312-42-1
InTeindium(II) telluride12030-19-2
In2I4indium(I,III) iodide13779-78-7
In2O3indium(III) oxide1312-43-2
In2(SO4)3indium(III) sulfate13464-82-9
In2S3indium(III) sulfide12030-24-9
In2Se3indium(III) selenide1312-42-1
In2Te3indium(III) telluride1312-45-4
IrBr2iridium(II) bromide77791-70-9
IrBr3iridium(III) bromide10049-24-8
IrBr4iridium(IV) bromide7789-64-2
IrCl2iridium(II) chloride13465-17-3
IrCl3iridium(III) chloride10025-83-9
IrCl4iridium(IV) chloride10025-97-5
IrF3iridium(III) fluoride23370-59-4
IrF4iridium(IV) fluoride37501-24-9
IrF5iridium(V) fluoride14568-19-5
IrF6iridium(VI) fluoride7783-75-7
IrI2iridium(II) iodide19253-38-4
IrI3iridium(III) iodide7790-41-2
IrI4iridium(IV) iodide7790-45-6
IrO2iridium(IV) oxide12030-49-8
IrO2•2H2Oiridium(IV) oxide dihydrate30980-84-8
IrS2iridium(IV) sulfide12030-51-2
IrSe2iridium(IV) selenide12030-55-6
IrTe3iridium(VI) telluride12196-62-2
Ir2O3iridium(III) oxide12030-49-8
Ir2S3iridium(III) sulfide12136-42-4

Danh sách số CAS vần J

Đang cập nhật

Danh sách số CAS vần K

Công thứcTên gọiSố CAS
KAlF4potassium tetrafluoroaluminate14484-69-6
KAlO2potassium aluminate12003-63-3
KBF4potassium fluoroborate14075-53-7
KBrpotassium bromide7758-02-3
KBrO3potassium bromate7758-01-2
KCHF3O3Spotassium trifluoromethanesulfonate2926-27-4
KCHO2potassium formate590-29-4
KCH3Opotassium methoxide865-33-8
KCNpotassium cyanide151-50-8
KCNOpotassium cyanate590-28-3
KC2HO4potassium binoxalate127-95-7
KC2H3O2potassium acetate127-08-2
KC2H5Opotassium ethoxide917-58-8
KC3H5O2potassium propionate327-62-8
KC3H5S2Opotassium  xanthogenate140-89-6
KC3H7NS2potassium dimethyldithiocarbamate128-03-0
KC4H5O6potassium bitartrate868-14-4
KC7H5O2potassium benzoate582-25-2
KClpotassium chloride7447-40-7
KClO3potassium chlorate3811-04-9
KClO4potassium perchlorate7778-74-7
KFpotassium fluoride7789-23-3
KHpotassium hydride7693-26-7
KHCO3potassium bicarbonate298-14-6
K(HF2)potassium bifluoride7789-29-9
KHSO4potassium bisulfate7646-93-7
KH2PO4potassium  diphosphate7778-77-0
KH4Bpotassium borohydride13762-51-1
KIpotassium iodide7681-11-0
KIO3potassium iodate7758-05-6
KIO4potassium periodate7790-21-8
KMnO4potassium permanganate7722-64-7
KNO2potassium nitrite7758-09-0
KNO3potassium nitrate7757-79-1
KN3potassium azide20762-60-1
KNbO3potassium niobate12030-85-2
KOHpotassium hydroxide1310-58-3
KO2potassium superoxide12030-88-5
KPF6potassium   hexafluorophosphate17084-13-8
KPO3potassium  metaphosphate7790-53-6
KReO4potassium  perrhenate10466-65-6
KRuO4potassium  perruthenate10378-50-4
KSCNpotassium thiocyanate333-20-0
KVO3potassium metavanadate13769-43-2
K2CO3potassium  carbonate584-08-7
K2C2O4potassium oxalate583-52-8
K2C4H6O6potassium tartrate921-53-9
K2C6H8O4potassium adipate19147-16-1
K2CrO4potassium chromate7789-00-6
K2Cr2O7potassium dichromate7778-50-9
K2FeO4potassium ferrate39469-86-8
K2S2O3potassium thiosulfate10294-66-3
K2Opotassium oxide12136-45-7
K2O2potassium peroxide17014-71-0
K2PdCl4potassium tetrachloropalladate10025-98-6
K2RuCl6potassium   hexachlororuthenate18746-63-9
K2Spotassium sulfide1312-73-8
K2SO4potassium sulfate7778-80-5
K2S2O5potassium metabisulfite16731-55-8
K2S2O7potassium pyrosulfate7790-62-7
K2S2O8potassium persulfate7727-21-1
K2Sepotassium selenide1312-74-9
K2SiF6potassium hexafluorosilicate16871-90-2
K2SiO4potassium silicate10006-28-7
K2Tepotassium telluride12142-40-4
K2TeO3potassium tellurite15571-91-2
K2TiF6potassium hexafluorotitanate16919-27-0
K2ZrF6potassium hexafluorozirconate16923-95-8
K3AlF6potassium hexafluoroaluminate13775-52-5
K3(Fe(CN)6)potassium ferricyanide13746-66-2
K3PO4potassium phosphate7778-53-2
K4P2O7potassium pyrophosphate7320-34-5
KrF2krypton difluoride13773-81-4

Danh sách số CAS vần L

Công thứcTên gọiSố CAS
LaAlO3lanthanum aluminate71496-78-1
LaB6lanthanum boride12008-21-8
LaBr3lanthanum bromide13536-79-3
La(CHO2)3lanthanum formate2081-11-0
LaC2lanthanum carbide12071-15-7
LaCl3lanthanum chloride10099-58-8
LaCl3•3H2Olanthanum chloride trihydrate35564-84-2
LaCl3•7H2Olanthanum chloride heptahydrate10025-84-0
LaF3lanthanum fluoride13709-38-1
LaH3lanthanum hydride13864-01-2
LaI3lanthanum iodide13813-22-4
LaNlanthanum nitride25764-10-7
LaNbO4lanthanum niobate12031-17-3
LaSi2lanthanum silicide12056-90-5
LaVO4lanthanum vanadate13939-40-7
La2O3lanthanum oxide1312-81-8
La2S3lanthanum sulfide12031-49-1
LiAlH4lithium  tetrahydridoaluminate16853-85-3
LiAlO2lithium aluminate12003-67-7
LiBF4lithium tetrafluoroborate14283-07-9
LiBH4lithium borohydride16949-15-8
LiBO2lithium metaborate13453-69-5
LiBrlithium bromide7550-35-8
LiCHO2lithium formate556-63-8
LiCH3Olithium methoxide865-34-9
LiC7H5O2lithium benzoate553-54-8
LiCllithium chloride7447-41-8
LiCl•H2Olithium chloride monohydrate16712-20-2
LiClO4lithium perchlorate7791-03-9
LiFlithium fluoride7789-24-4
LiHlithium hydride7580-67-8
LiIlithium iodide10377-51-2
LiI•3H2Olithium iodide trihydrate7790-22-9
LiN(C3H7)2lithium diisopropylamide4111-54-0
LiNH2lithium amide7782-89-0
LiNO3lithium nitrate7790-69-4
LiN3lithium azide19597-69-4
LiNbO3lithium niobate12031-63-9
LiOHlithium hydroxide1310-65-2
LiO2lithium superoxide12136-56-0
LiPF6lithium hexafluorophosphate21324-40-3
LiPH2O4lithium dihydrogenphosphate13453-80-0
LiReO4lithium perrhenate13768-48-4
LiTaO3lithium tantalate12031-66-2
LiVO3lithium metavanadate15060-59-0
Li2B4O7lithium borate12007-60-2
Li2CO3lithium carbonate554-13-2
Li2MoO4lithium molybdate13568-40-6
Li2Olithium oxide12057-24-8
Li2O2lithium peroxide12031-80-0
Li2Slithium sulfide12136-58-2
Li2SO4lithium sulfate10377-48-7
Li2Selithium selenide12136-60-6
Li2SiO3lithium metasilicate10102-24-6
Li2Telithium telluride12136-59-3
Li2TiO3lithium titanate12031-82-2
Li2ZrO3lithium zirconate51222-70-9
Li3AlF6lithium  hexafluoroaluminate13821-20-0
Li3AsO4lithium arsenate13478-14-3
Li3C6H5O7lithium citrate919-16-4
Li3ClO4lithium perchlorate7791-03-9
Li3Nlithium nitride26134-62-3
Li3PO4lithium phosphate10377-52-3
Li3Sblithium antimonide12057-30-6
LuB4lutetium boride12688-52-7
LuBr3lutetium bromide14456-53-2
LuCl3lutetium chloride10099-66-8
LuF3lutetium fluoride13760-81-1
LuI3lutetium iodide13813-45-1
LuNlutetium nitride12125-25-6
Lu(NO3)3lutetium nitrate36549-50-5
Lu2O3lutetium oxide12032-20-1
Lu2S3lutetium sulfide12163-20-1

Danh sách số CAS vần M

Công thứcTên gọiSố CAS
MgBr2magnesium bromide7789-48-2
MgBr2•6H2Omagnesium bromide hexahydrate13446-53-2
MgCO3magnesium  carbonate546-93-0
Mg(C2H2O2)2magnesium succinate556-32-1
MgC3H9O6Pmagnesium glycerophosphate927-20-8
MgC36H70O4magnesium stearate557-04-0
Mg(ClO4)2magnesium perchlorate10034-81-8
MgCl2magnesium chloride7786-30-3
MgF2magnesium fluoride7783-40-6
MgH2magnesium hydride7693-27-8
MgI2magnesium iodide10377-58-9
Mg(NO3)2magnesium nitrate10377-60-3
MgOmagnesium oxide1309-48-4
Mg(OH)2magnesium hydroxide1309-42-8
MgO2magnesium peroxide1335-26-8
MgSmagnesium sulfide12032-36-9
MgSO4magnesium sulfate7487-88-9
MgSemagnesium selenide1313-04-8
MgSiO3magnesium silicite14654-06-9
Mg(TcO4)2magnesium  technetate71683-38-0
MgTemagnesium telluride12032-44-9
MgTiO3magnesium titanate12032-30-3
Mg2Simagnesium silicide22831-39-6
Mg3(AsO4)2magnesium arsenate10103-50-1
Mg3N2magnesium nitride12057-71-5
Mg3Sb2magnesium antimonide12057-75-9
MnBr2manganese(II) bromide13446-03-2
Mn(C2H3O2)2manganese(II)  acetate638-38-0
MnCO3manganese(II)  carbonate598-62-9
MnCl2manganese(II) chloride7773-01-5
MnCl2•4H2Omanganese(II) chloride tetrahydrate13446-34-9
MnCl3manganese(III) chloride14690-66-5
MnF2manganese(II) fluoride7782-64-1
MnF3manganese(III) fluoride7783-53-1
MnF4manganese(IV) fluoride15195-58-1
MnI2manganese(II) iodide7790-33-2
MnI2•4H2Omanganese(II) iodide tetrahydrate98716-23-5
Mn(NO3)2manganese(II) nitrate10377-66-9
MnOmanganese(II) oxide1344-43-0
MnO2manganese(IV) oxide1313-13-9
MnSmanganese(II) sulfide18820-29-6
MnSO4manganese(II) sulfate10034-96-5
MnSbmanganese(III) antimonide12032-82-5
MnSemanganese(II)  selenide1313-22-0
MnSe2manganese(IV) selenide12299-98-8
MnTemanganese(II) telluride12032-88-1
MnTe2manganese(IV) telluride12032-89-2
Mn2O3manganese(III) oxide1317-34-6
Mn2O7manganese(VII) oxide12057-92-0
Mn3O4manganese(II,III) oxide1317-35-7
Mn3(PO4)2manganese(II)  phosphate14154-09-7
MoBr2molybdenum(II) bromide13446-56-5
MoBr3molybdenum(III) bromide13446-57-6
MoBr4molybdenum(IV) bromide13520-59-7
MoC6O6molybdenum(III)  hexacarbonyl13939-06-5
MoCl2molybdenum(II) chloride13478-17-6
MoCl3molybdenum(III) chloride13478-18-7
MoCl4molybdenum(IV) chloride13478-18-7
MoCl5molybdenum(V) chloride10241-05-1
MoCl6molybdenum(VI) chloride13706-19-9
MoF3molybdenum(III) fluoride20193-58-2
MoF4molybdenum(IV) fluoride23412-45-5
MoF5molybdenum(V) fluoride13819-84-6
MoF6molybdenum(VI) fluoride7783-77-9
MoI2molybdenum(II) iodide14055-74-4
MoI3molybdenum(III) iodide14055-75-5
MoI4molybdenum(IV) iodide14055-76-6
MoNmolybdenum(III) nitride12033-19-1
MoOmolybdenum(II) oxide12058-07-0
MoO2molybdenum(IV) oxide18868-43-4
MoO3molybdenum(VI) oxide1313-27-5
MoS2molybdenum(IV) sulfide1317-33-5
MoSe2molybdenum(IV)  selenide12058-18-3
MoSi2molybdenum(IV) silicide12136-78-6
MoTe2molybdenum(IV) telluride12058-20-7
Mo2O3molybdenum(III) oxide1313-29-7
Mo2O5molybdenum(V) oxide12163-73-4
Mo2S3molybdenum(III) sulfide12033-33-9

Danh sách số CAS vần N

Công thứcTên gọiSố CAS
NBr3nitrogen tribromide15162-90-0
NCl3nitrogen trichloride10025-85-1
NF3nitrogen trifluoride7783-54-2
NH3ammonia7664-41-7
NH4Clammonium chloride12125-02-9
NH4HCO3ammonium bicarbonate1066-33-7
NH4NO3ammonium nitrate6484-52-2
NH4OHammonium hydroxide1336-21-6
(NH4)2SO4ammonium sulfate7783-20-2
NI3nitrogen triiodide13444-85-4
NOnitrogen monoxide10102-43-9
NO2nitrogen dioxide10102-44-0
N2F2dinitrogen difluoride13812-43-6
N2F4dinitrogen  tetrafluoride10036-47-2
N2Odinitrogen monoxide10024-97-2
N2O3dinitrogen trioxide10544-73-7
N2O4dinitrogen tetroxide10544-72-6
N2O5dinitrogen pentoxide10102-03-1
NaAlCl4sodium tetracholoraluminate7784-16-9
NaAlF4sodium tetrafluoroaluminate13821-15-3
NaAlO2sodium aluminate1302-42-7
NaAsO2sodium arsenite7784-46-5
NaB(C6H5)4sodium tetraphenylborate143-66-8
NaBF4sodium borofluoride13755-29-8
NaBH3CNsodium cyanoborohydride25895-60-7
NaBH4sodium borohydride16940-66-2
NaBiO3sodium bismuthate12232-99-4
NaBrsodium bromide7647-15-6
NaBrO3sodium bromate7789-38-0
NaCNsodium cyanide143-33-9
NaCNOsodium cyanate917-61-3
NaCHO2sodium formate141-53-7
NaCH3Osodium methoxide124-41-4
NaCH3SO3sodium formaldehydesulfoxylate149-44-0
NaC2H3FO2sodium monofluoroacetate62-74-8
NaC2H3O2sodium acetate127-09-3
NaC2H3SO3sodium ethenesulfonate3039-83-6
NaC2H5Osodium ethoxide141-52-6
NaC3H3O2sodium acrylate7446-81-3
NaC3H5O2sodium propionate137-40-6
NaC3H5O3sodium lactate312-85-6
NaC3H6NO3sodium  hydromethylglycinate70161-44-3
NaC4H7O4sodium diacetate126-96-5
NaC6H6SO3sodium benzosulfonate515-42-4
NaC7H5O2sodium benzoate532-32-1
NaC7H8SO3sodium tosylate657-84-1
NaC8H7O2sodium phenylacetate114-70-5
NaC8H9SO3sodium xylenesulfonate1300-72-7
NaC8H15O2sodium caprylate1984-06-1
NaC18H36O2sodium stearate822-16-2
NaClsodium chloride7647-14-5
NaClOsodium hypochlorite7681-52-9
NaClO2sodium chlorite7758-19-2
NaClO3sodium chlorate7775-09-9
NaClO4sodium perchlorate7601-89-0
NaFsodium fluoride7681-49-4
NaHsodium hydride7646-69-7
NaHCO3sodium bicarbonate144-55-8
NaHF2sodium bifluoride1333-83-1
NaHSsodium bisulfide16721-80-5
NaHSO3sodium bisulfite7631-90-5
NaIsodium iodide7681-82-5
NaIO3sodium iodate7681-55-2
NaIO4sodium periodate7790-28-5
NaNH2sodium amide7782-92-5
NaNO2sodium nitrite7632-00-0
NaNO3sodium nitrate7631-99-4
NaN3sodium azide26628-22-8
NaNbO3sodium niobate12034-09-2
NaOHsodium hydroxide1310-73-2
NaO2sodium superoxide12034-12-7
NaPF6sodium hexafluorophosphate21324-39-0
NaPO3sodium polyphosphate50813-16-6
(NaPO3)6sodium  hexametaphosphate10124-56-8
NaReO4sodium perrhenate13472-33-8
NaSCNsodium thiocyanate540-72-7
NaSbO3sodium antimonate15432-85-6
NaVO3sodium  metavanadate13718-26-8
Na2B4O7sodium tetraborate1330-43-4
Na2CO3sodium carbonate497-19-8
Na2C3H2O4sodium malonate141-95-7
Na2C4H6O6sodium tartrate6106-24-7
Na2C6H8O4sodium adipate7486-38-6
Na2CrO4sodium chromate7775-11-3
Na2FPO3sodium fluorophosphate10163-15-2
Na2H2S2O6sodium dithionate7631-94-9
Na2MoO4sodium molybdate7631-95-0
Na2Osodium oxide1313-59-3
Na2O2sodium peroxide1313-60-6
Na2Ssodium sulfide1313-82-2
Na2S•5H2Osodium sulfide pentahydrate1313-83-3
Na2S•9H2Osodium sulfide nonahydrate1313-84-4
Na2SO3sodium sulfite7757-83-7
Na2SO4sodium sulfate7757-82-6
Na2S2O3sodium thiosulfate7772-98-7
Na2S2O4sodium dithionite7775-14-6
Na2S2O5sodium metabisulfite7681-57-4
Na2S2O7sodium pyrosulfate13870-29-6
Na2S2O8sodium persulfate7775-27-1
Na2Sesodium selenide1313-85-5
Na2SeO3sodium selenite10102-18-8
Na2SeO4sodium selenate13410-01-0
Na2SiF6sodium  fluorosilicate16893-85-9
Na2SiO3sodium silicate6834-92-0
Na2SnO3sodium stannate12058-66-1
Na2Tesodium telluride12034-41-2
Na2Ti3O7sodium metatitanate12034-36-5
Na2WO4sodium tungstate13472-45-2
Na3AlF6sodium hexafluoroaluminate13775-53-6
Na3Co(NO2)6sodium cobaltnitrite14649-73-1
Na3PO4sodium phosphate7601-54-9
Na3Sbsodium antimonide12058-86-5
Na3SbS4sodium thioantimonide13776-84-6
Na3VO4sodium vanadate13721-39-6
Na4C4H4O6sodium tartrate868-18-8
Na4FeC6N6sodium ferrocyanide13601-19-9
Na4P2O7sodium pyrophosphate7722-88-5
Na4SiO4sodium orthosilicate1344-09-8
Na5P3O10sodium tripolyphosphate7758-29-4
NbBr3niobium(III) bromide15752-41-7
NbBr4niobium(IV) bromide13842-75-6
NbBr5niobium(V) bromide13478-45-0
NbCniobium(IV) carbide12069-94-2
NbCl3niobium(III) chloride13569-59-0
NbCl4niobium(IV) chloride13569-70-5
NbCl5niobium(V) chloride10026-12-7
NbF3niobium(III) fluoride15195-53-6
NbF4niobium(IV) fluoride13842-88-1
(NbF5)4niobium(V) fluoride7783-68-8
NbI3niobium(III) iodide13870-20-7
NbI4niobium(IV) iodide13870-21-8
NbI5niobium(V) iodide13779-92-5
NbNniobium(III) nitride24621-21-4
NbOniobium(II) oxide12034-57-0
NbO2niobium(IV) oxide12034-59-2
NbS2niobium(IV) sulfide12136-97-9
NbSe2niobium(IV) selenide12034-77-4
NbSe3niobium(VI) selenide12034-78-5
NbTe2niobium(IV) telluride12034-83-2
Nb2O5niobium(V) oxide1313-96-8
NdBr2neodymium(II) bromide59325-04-1
NdBr3neodymium(III) bromide13536-80-6
Nd(CHO2)3neodymium(III) formate3252-53-7
NdCl2neodymium(II) chloride25469-93-6
NdCl3neodymium(III) chloride10024-93-8
NdF3neodymium(III) fluoride13709-42-7
NdGaO3neodymium(III) gallate12207-22-6
NdI2neodymium(II) iodide61393-36-0
NdI3neodymium(III) iodide13813-24-6
NdNneodymium(III) nitride25764-11-8
Nd(NO3)3neodymium(III) nitrate10045-95-1
NdSneodymium(II) sulfide12035-22-2
NdSeneodymium(II) selenide12035-24-4
NdTeneodymium(II) telluride12060-53-6
NdVO4neodymium(III) vanadate13721-46-5
Nd2O3neodymium(III) oxide1313-97-9
Nd2S3neodymium(III) sulfide12035-32-4
Nd2Te3neodymium(III) telluride12035-35-7
NiAsnickel(II) arsenide27016-75-7
Ni(BF4)2nickel(II) fluoborate14708-14-6
NiBr2nickel(II) bromide13462-88-9
Ni(CN)2nickel(II) cyanide557-19-7
NiCO3nickel(II) carbonate3333-67-3
Ni(CO)4nickel(II) carbonyl13463-39-3
Ni(C2H3O2)2nickel(II) acetate373-02-4
NiCl2nickel(II) chloride7718-54-9
NiCl2•6H2Onickel(II) chloride hexahydrate7791-20-0
NiCrO4nickel(II) chromate14721-18-7
NiF2nickel(II) fluoride10028-18-9
NiI2nickel(II) iodide13462-90-3
Ni(NO3)2nickel(II) nitrate13138-45-9
NiOnickel(II) oxide1313-99-1
Ni(OH)2nickel(II) hydroxide12054-48-7
NiSnickel(II) sulfide16812-54-7
NiSO4nickel(II) sulfate7786-81-4
NiSbnickel(II) antimonide12035-52-8
NiSenickel(II) selenide1314-05-2
NiSnO3nickel(II) stannate12035-38-0
NiTenickel(II) telluride12142-88-0
NiTiO3nickel(II) titanate12035-39-1
NiWO4nickel(II) tungstate14177-51-6
NiZrO3nickel(II) zirconate70692-93-2
Ni2Bnickel(III) boride12007-01-1
Ni2O3nickel(III) oxide1314-06-3
Ni3Bnickel(II) boride12007-02-2
Ni3S2nickel(III) sulfide12035-72-2
NpBr3neptunium(III) bromide20730-39-6
NpBr4neptunium(IV) bromide15608-32-9
NpCl3neptunium(III) chloride20737-06-8
NpCl4neptunium(IV) chloride15597-84-9
NpF3neptunium(III) fluoride16852-37-2
NpF4neptunium(IV) fluoride14529-88-5
NpF5neptunium(V) fluoride31479-18-2
NpF6neptunium(VI) fluoride14521-05-2
NpI3neptunium(III) iodide37501-52-3
NpNneptunium(III) nitride12058-90-1
NpOneptunium(II) oxide12202-03-8
NpO2neptunium(IV) oxide12035-79-9
Np2O5neptunium(V) oxide121433-01-0
Np2S3neptunium(III) sulfide12281-24-2
Công thứcTên gọiSố CAS
OF2oxygen(II) fluoride7783-41-7
O2F2oxygen(I) fluoride7783-44-0
OsBr3osmium(III) bromide59201-51-3
OsBr4osmium(IV) bromide59201-52-4
Os(C5H5)2osmium(II)  cyclopentadienide1273-81-0
OsCl3osmium(III) chloride13444-93-4
OsCl3•3H2Oosmium(III) chloride trihydrate114268-63-2
OsCl4osmium(IV) chloride10026-01-4
OsCl5osmium(V) chloride71328-74-0
OsF4osmium(IV) fluoride54120-05-7
(OsF5)4osmium(V) fluoride31576-40-6
OsF6osmium(VI) fluoride13768-38-2
OsF7osmium(VII) fluoride16949-69-2
OsF8osmium(VIII) fluoride18432-81-0
OsIosmium(I) iodide76758-38-8
OsI2osmium(II) iodide59201-57-9
OsI3osmium(III) iodide59201-58-0
OsO2osmium(IV) oxide12036-02-1
OsO4osmium(VIII) oxide20816-12-0
OsS2osmium(IV) sulfide12137-61-0
OsSe2osmium(IV) selenide12310-19-9
OsTe2osmium(IV) telluride12166-21-1

Danh sách số CAS vần P

Công thứcTên gọiSố CAS
PBr3phosphorus tribromide7789-60-8
PBr5phosphorus  pentabromide7789-69-7
PCl3phosphorus trichloride7719-12-2
PCl5phosphorus pentachloride10026-13-8
PF3phosphorus trifluoride7783-55-3
PF5phosphorus pentafluoride7647-19-0
PH3phosphorus trihydride7803-51-2
PI3phosphorus triiodide13455-01-1
POBr3phosphorus oxybromide7789-59-5
POCl3phosphorus oxychloride10025-87-3
PSCl3phosphorus thiochloride3982-91-0
P2Br4phosphorus tetrabromide24856-99-3
P2Cl4phosphorus tetrachloride13497-91-1
P2F4phosphorus tetrafluoride13824-74-3
P2H4phosphorus tetrahydride13445-50-6
P2I4phosphorus tetraiodide13455-00-0
P2O5phosphorus pentoxide1314-56-3
P4O6phosphorus hexoxide12440-00-5
P4O10phosphorus  decaoxide16752-60-6
P4S3phosphorus trisulfide1314-51-8
P4S4phosphorus tetrasulfide39350-99-7
P4S6phosphorus hexasulfide131105-01-6
P4S7phosphorus heptasulfide15578-16-2
P4S9phosphorus nonasulfide25070-46-6
P4S10phosphorus pentasulfide1314-80-3
P4Se3phosphorus triselenide1314-86-9
PaBr4protactinium(IV) bromide13867-42-0
PaBr5protactinium(V) bromide15608-38-5
PaCl4protactinium(IV) chloride13867-41-9
PaCl5protactinium(V) chloride13760-41-3
PaF4protactinium(IV) fluoride13842-89-2
PaF5protactinium(V) fluoride15192-29-7
PaI3protactinium(III) iodide19415-71-5
PaI4protactinium(IV) iodide15513-96-9
PaI5protactinium(V) iodide17497-66-4
PaOprotactinium(II) oxide60936-60-9
PaO2protactinium(IV) oxide12036-03-2
Pa2O5protactinium(V) oxide12036-75-8
Pb(AsO4)2lead(II) arsenite10031-13-7
Pb(BF4)2lead(II) fluoroborate13814-96-5
PbBr2lead(II) bromide10031-22-8
PbBr4lead(IV) bromide13701-91-2
Pb(CHO2)2lead(II) formate811-54-1
Pb(CN)2lead(II) cyanide592-05-2
PbCO3lead(II) carbonate598-63-0
Pb(C2H3O2)2lead(II) acetate301-04-2
Pb(C2H3O2)2lead(III) acetate546-67-8
PbC2O4lead(II) oxalate814-93-7
Pb(C3H5O2)2lead(II) lactate18917-82-3
Pb(C4H7O2)2lead(II) butanoate819-73-8
Pb(C18H33O2)2lead(II) oleate1120-46-3
Pb(C18H35O2)2lead(II) stearate1072-35-1
Pb(ClO3)2lead(II) chlorate10294-47-0
Pb(ClO4)2lead(II) perchlorate13453-62-8
PbCl2lead(II) chloride7758-95-4
PbCl4lead(IV) chloride13463-30-4
PbCrO4lead(II) chromate7758-97-6
PbF2lead(II) fluoride7783-46-2
PbF4lead(IV) fluoride7783-59-7
Pb(H2PO2)2lead(II) hypophosphite10294-58-3
PbH4lead(IV) hydride15875-18-0
Pb(IO3)2lead(II) iodate25659-31-8
PbI2lead(II) iodide10101-63-0
PbMoO4lead(II) molybdate10190-55-3
Pb(NO3)2lead(II) nitrate10099-74-8
Pb(NbO3)2lead(II) niobate12034-88-7
PbOlead(II) oxide1317-36-8
Pb(OH)2lead(II) hydroxide19783-14-3
PbO2lead(IV) oxide1309-60-0
PbSlead(II) sulfide1314-87-0
Pb(SCN)2lead(II) thiocyanate592-87-0
PbSO3lead(II) sulfite7446-10-8
PbSO4lead(II) sulfate7446-14-2
PbSelead(II) selenide12069-00-0
PbSeO3lead(II) selenite7488-51-9
PbSeO4lead(II) selenate7446-15-3
PbSiO3lead(II) metasilicate10099-76-0
PbTa2O6lead(II) tantalate12065-68-8
PbTelead(II) telluride1314-91-6
PbTiO4lead(II) titanate12060-00-3
Pb(VO3)2lead(II) metavandate10099-79-3
PbWO4lead(II) tungstate7759-01-5
PbZrO3lead(II) zirconate12060-01-4
Pb2O3lead(II,IV) oxide1314-27-8
Pb2SiO4lead(II) orthosilicate13566-17-1
Pb3(AsO4)2lead(II) arsenate3687-31-8
Pb3(N3)2lead(II) azide13424-46-9
Pb3O4lead(II,II,IV) oxide1314-41-6
Pb3(PO4)2lead(II) phosphate7446-27-7
Pb3(SbO4)2lead(II) antimonate13510-89-9
PdBr2palladium(II) bromide13444-94-5
Pd(CN)2palladium(II) cyanide2035-66-7
Pd(C2F3O2)2palladium(II) trifluoroacetate42196-31-6
Pd(C2H3O2)2palladium(II) acetate3375-31-3
PdCl2palladium(II) chloride7647-10-1
PdF2palladium(II) fluoride13444-96-7
PdF4palladium(IV) fluoride13709-55-2
PdI2palladium(II) iodide7790-38-7
Pd(NO3)2palladium(II) nitrate10102-05-3
PdOpalladium(II) oxide1314-08-5
PdO2palladium(IV) oxide12036-04-3
PdSpalladium(II) sulfide12125-22-3
PdSO4palladium(II) sulfate13566-03-5
PdS2palladium(IV) sulfide12137-75-6
PdSepalladium(II) selenide12137-76-7
PdSe2palladium(IV)  selenide60672-19-7
PdTepalladium(II) telluride12037-94-4
PdTe2palladium(IV) telluride12037-95-5
PmBr3promethium(III) bromide14325-78-1
PmCl3promethium(III) chloride13779-10-7
Pm2O3promethium(III) oxide12036-32-7
PrBr3praseodymium(III)  bromide13536-53-3
Pr(CHO2)3praseodymium(III)  formate3252-52-6
PrCl3praseodymium(III) chloride10361-79-2
PrF2praseodymium(II) fluoride59513-11-0
PrF3praseodymium(III) fluoride13709-46-1
PrF4praseodymium(IV) fluoride15192-24-2
PrI2praseodymium(II)  iodide65530-47-4
PrI3praseodymium(III) iodide13813-23-5
PrNpraseodymium(III) nitride25764-09-4
PrO2praseodymium(IV)  oxide12036-05-4
PrSpraseodymium(II)  sulfide12038-06-1
PrSepraseodymium(II) selenide12038-08-3
PrTepraseodymium(II) telluride12125-60-9
Pr2O3praseodymium(III) oxide12036-32-7
Pr2S3praseodymium(III) sulfide12038-13-0
Pr2Te3praseodymium(III) telluride12038-12-9
PtBr2platinum(II) bromide13455-12-4
PtBr3platinum(III) bromide25985-07-3
PtBr4platinum(IV) bromide68938-92-1
Pt(CN)2platinum(II) cyanide592-06-3
PtCl2platinum(II) chloride10025-65-7
PtCl3platinum(III) chloride25909-39-1
PtCl4platinum(IV) chloride13454-96-1
PtCl4•5H2Oplatinum(IV) chloride pentaahydrate15869-63-3
PtF4platinum(IV) fluoride13455-15-7
PtF5platinum(V) fluoride13782-84-8
PtF6platinum(VI) fluoride13693-05-5
PtI2platinum(II) iodide7790-39-8
PtI3platinum(III) iodide68220-29-1
PtI4platinum(IV) iodide7790-46-7
PtOplatinum(II) oxide12035-82-4
PtO2platinum(IV) oxide1314-15-4
PtO2•H2Oplatinum(IV) oxide monohydrate12137-21-2
PtSplatinum(II) sulfide12038-20-9
PtS2platinum(IV) sulfide12038-21-0
PtSe2platinum(IV)  selenide12038-26-5
PtTeplatinum(II) telluride12166-00-6
PtTe2platinum(IV) telluride12038-29-8
Pt6Cl12platinum(II) chloride10025-65-7
PuBr3plutonium(III) bromide15752-46-2
PuCl3plutonium(III) chloride13569-62-5
PuF3plutonium(III) fluoride13842-83-6
PuF4plutonium(IV) fluoride13709-56-3
PuF6plutonium(VI) fluoride13693-06-6
PuH2plutonium(II) hydride17336-52-6
PuH3plutonium(III) hydride15457-77-9
PuI3plutonium(III) iodide13813-46-2
PuNplutonium(III) nitride12033-54-4
PuOplutonium(II) oxide12035-83-5
PuO2plutonium(IV) oxide12059-95-9
PuSplutonium(II) sulfide12038-51-6
PuS2plutonium(IV) sulfide12038-56-1
PuSeplutonium(II)  selenide23299-88-9
Pu2O3plutonium(III) oxide12036-34-9

Danh sách số CAS vần Q

Đang cập nhật

Danh sách số CAS vần R

Công thứcTên gọiSố CAS
RaBr2radium bromide10031-23-9
RaCO3radium carbonate7116-98-5
RaCl2radium chloride10025-66-8
RaF2radium fluoride20610-49-5
RaI2radium iodide20610-52-0
RaNO3radium nitrate10213-12-4
RaOradium oxide12143-02-1
Ra(OH)2radium hydroxide98966-86-0
RaSO4radium sulfate7446-16-4
RbAlCl4rubidium  tetrachloroaluminate17992-02-8
RbAlF4rubidium  tetrafluoroaluminate14484-70-9
RbBrrubidium bromide7789-39-1
RbC2H3O2rubidium acetate563-67-7
RbC5H7O2rubidium acetylacetonate66169-93-5
RbClrubidium chloride7791-11-9
RbFrubidium fluoride13446-74-7
RbHrubidium hydride13446-75-8
RbIrubidium iodide7790-29-6
RbIO3rubidium iodate13446-76-9
RbIO4rubidium periodate13465-48-0
RbNO3rubidium nitrate13126-12-0
RbOHrubidium hydroxide1310-82-3
RbO2rubidium superoxide12137-25-6
Rb2Orubidium oxide18088-11-4
Rb2O2rubidium peroxide23611-30-5
Rb2Srubidium sulfide31083-74-6
Rb2Serubidium selenide31052-43-4
Rb2Terubidium telluride12210-70-7
ReBr3rhenium(III) bromide13569-49-8
ReBr4rhenium(IV) bromide36753-03-4
ReBr5rhenium(V) bromide30937-53-2
ReCl3rhenium(III) chloride13569-63-6
ReCl4rhenium(IV) chloride13569-71-6
ReCl5rhenium(V) chloride13596-35-5
ReCl6rhenium(VI) chloride31234-26-1
ReF4rhenium(IV) fluoride15192-42-4
ReF5rhenium(V) fluoride30937-52-1
ReF6rhenium(VI) fluoride10049-17-9
ReF7rhenium(VII) fluoride17029-21-9
ReI3rhenium(III) iodide15622-42-1
ReI4rhenium(IV) iodide59301-47-2
ReO2rhenium(IV) oxide12036-09-8
ReO3rhenium(VI) oxide1314-28-9
ReS2rhenium(IV) sulfide12038-63-0
ReTe2rhenium(IV) telluride12067-00-4
Re2O3rhenium(III) oxide12060-05-8
Re2O7rhenium(VII) oxide1314-68-7
Re2S7rhenium(VII) sulfide12038-67-4
RhBr3rhodium(III) bromide15608-29-4
RhCl3rhodium(III) chloride10049-07-7
RhF3rhodium(III) fluoride60804-25-3
RhF4rhodium(IV) fluoride60617-65-4
RhF5rhodium(V) fluoride41517-05-9
RhF6rhodium(VI) fluoride13693-07-7
RhI3rhodium(III) iodide15492-38-3
Rh(NO3)3rhodium(III) nitrate13465-43-5
RhO2rhodium(IV) oxide12137-27-8
RhS2rhodium(IV) sulfide12038-73-2
RhSe2rhodium(IV)  selenide12038-76-5
RhTe2rhodium(IV) telluride12038-80-1
Rh2O3rhodium(III) oxide12036-35-0
Rh2(SO4)3rhodium(III) sulfate10489-46-0
Rh2S3rhodium(III) sulfide12067-06-0
Rh2S7rhodium(VII) sulfide12038-67-4
RuBr2ruthenium(II) bromide59201-36-4
RuBr3ruthenium(III) bromide14014-88-1
RuC15H21O3ruthenium(III) acetylacetonate22594-69-0
RuCl2ruthenium(II) chloride13465-51-5
RuCl3ruthenium(III) chloride10049-08-8
RuF3ruthenium(III) fluoride51621-05-7
RuF4ruthenium(IV) fluoride71500-16-8
RuF5ruthenium(V) fluoride14521-18-7
RuF6ruthenium(VI) fluoride13693-08-8
RuI2ruthenium(II) iodide59201-41-1
RuI3ruthenium(III) iodide13896-65-6
RuO2ruthenium(IV) oxide12036-10-1
RuO4ruthenium(VI) oxide20427-56-9
RuS2ruthenium(IV) sulfide12166-20-0
RuSe2ruthenium(IV) selenide12166-21-1
RuTe2ruthenium(IV) telluride12166-21-1

Danh sách số CAS vần S

Công thứcTên gọiSố CAS
SCl2sulfur dichloride10545-99-0
SCl4sulfur tetrachloride13451-08-6
SF2sulfur difluoride13814-25-0
SF4sulfur tetrafluoride7783-60-0
SF6sulfur hexafluoride2551-62-4
SOsulfur monoxide13827-32-2
SO2sulfur dioxide7446-09-5
SO3sulfur trioxide7446-11-9
S2Br2disulfur dibromide13172-31-1
S2Cl2disulfur dichloride10025-67-9
S2F4disulfur tetrafluoride10546-01-7
S2F10disulfur decafluoride5714-22-7
S2I2disulfur diiodide53280-15-2
S2Odisulfur monoxide20901-21-7
S4N4tetrasulfur tetranitride28950-34-7
SbBr3antimony tribromide7789-61-9
SbCl2F3antimony dichlorotrifluoride7791-16-4
SbCl3antimony trichloride10025-91-9
SbCl5antimony pentachloride7647-18-9
SbF3antimony trifluoride7783-56-4
SbF5antimony pentafluoride7783-70-2
SbH3antimony trihydride7803-52-3
SbI3antimony triiodide7790-44-5
SbNantimony trinitride12333-57-2
SbNbO4antimony orthoniobate35600-19-2
Sb2O3antimony trioxide1309-64-4
Sb2O4antimony tetroxide1332-81-6
Sb2O5antimony pentoxide1314-60-9
Sb2(SO4)3antimony trisulfate7446-32-4
Sb2S3antimony trisulfide1345-04-6
Sb2S5antimony pentasulfide1315-04-4
Sb2Se3antimony triselenide1315-05-5
Sb2Te3antimony tritelluride1327-50-0
ScBr3scandium(III) bromide13465-59-3
Sc(CF3SO3)3scandium(III)   trifluoromethanesulfonate144026-79-9
Sc(CHO2)3scandium(III) formate23405-01-8
ScCl3scandium(III) chloride10361-84-9
ScF3scandium(III) fluoride13709-47-2
ScH2scandium(II)  hydride13598-30-6
ScH3scandium(III) hydride43238-07-9
ScI3scandium(III) iodide14474-33-0
Sc(NO3)3scandium(III) nitrate13465-60-6
Sc2O3scandium(III) oxide12060-08-1
Sc2S3scandium(III) sulfide12166-29-9
Sc2Te3scandium(III) telluride12166-44-8
SeBrselenium bromide17655-37-7
SeBr2selenium dibromide22987-45-7
SeBr4selenium tetrabromide7789-65-3
SeCl2selenium dichloride14457-70-6
SeCl4selenium tetrachloride10026-03-6
SeF2selenium difluoride70421-43-1
SeF4selenium tetrafluoride13465-66-2
SeF6selenium hexafluoride7783-79-1
SeOBr2selenium oxybromide7789-51-7
SeOCl2selenium oxychloride7791-23-3
SeO2selenium dioxide7446-08-4
SeO2F2selenium dioxydifluoride14984-81-7
SeO3selenium trioxide13768-86-0
SeSselenium monosulfide7446-34-6
SeS2selenium disulfide7488-56-4
Se2S6selenium hexasulfide75926-26-0
SiB4silicon boride12007-81-7
SiBr4silicon bromide7789-66-4
SiCsilicon carbide409-21-2
SiCl4silicon chloride10026-04-7
SiF4silicon fluoride7783-61-1
SiH4silicon hydride7803-62-5
SiI4silicon iodide13465-84-4
SiO2silicon dioxide14808-60-7
SiS2silicon sulfide13759-10-9
Si3N4silicon nitride12033-89-5
SmBr2samarium(II) bromide50801-97-3
SmBr3samarium(III) bromide13759-87-0
Sm(CHO2)3samarium(III) formate3252-54-8
SmCl2samarium(II) chloride13874-75-4
SmCl3samarium(III) chloride10361-82-7
SmF2samarium(II) fluoride15192-17-3
SmF3samarium(III) fluoride13765-24-7
SmI2samarium(II) iodide32248-43-4
SmI3samarium(III) iodide13813-25-7
Sm2O3samarium(III) oxide12060-58-1
Sm2S3samarium(III) sulfide12067-22-0
Sm2Se3samarium(III) selenide12039-56-4
Sm2Te3samarium(III) telluride12040-00-5
Sn(BF4)2tin(II) fluoroborate13814-97-6
SnBr2tin(II) bromide10031-24-0
SnBr4tin(IV) bromide7789-67-5
SnC2O4tin(II) oxalate814-94-8
SnCl2tin(II) chloride7772-99-8
SnCl4tin(IV) chloride7646-78-8
SnF2tin(II) fluoride7783-47-3
SnF4tin(IV) fluoride7783-62-2
SnH4tin(IV) hydride2406-52-2
SnI2tin(II) iodide10294-70-9
SnI4tin(IV) iodide7790-47-8
SnOtin(II) oxide21651-19-4
SnO2tin(IV) oxide18282-10-5
SnStin(II) sulfide1314-95-0
SnSO4tin(II) sulfate7488-55-3
SnS2tin(IV) sulfide1315-01-1
SnSetin(II) selenide1315-06-6
SnSe2tin(IV) selenide20770-09-6
SnTetin(II) telluride12040-02-7
SrAlO3strontium aluminate12004-37-4
SrB2O4strontium metaborate13703-84-9
SrB6strontium boride12046-54-7
SrBr2strontium bromide10476-81-0
SrBr2•6H2Ostrontium bromide hexahydrate7789-53-9
Sr(C2H3O2)2strontium acetate543-94-2
SrCO3strontium carbonate1633-05-2
SrCl2strontium chloride10476-85-4
SrCrO4strontium chromate7789-06-2
SrF2strontium fluoride7783-48-4
SrH2strontium hydride13598-33-9
SrI2strontium iodide10476-86-5
SrMoO4strontium molybdate13470-04-7
Sr(NO2)2strontium nitrite13470-06-9
Sr(NO3)2strontium nitrate10042-76-9
SrOstrontium oxide1314-11-0
Sr(OH)2strontium  hydroxide18480-07-4
SrO2strontium peroxide1314-18-7
SrSstrontium sulfide1314-96-1
SrSCNstrontium thiocyanate18807-10-8
SrSO3strontium sulfite13451-02-0
SrS2O6strontium dithionate13845-16-4
SrSestrontium selenide1315-07-7
SrSeO4strontium selenate7446-21-1
SrSiO4strontium silicate12712-63-9
SrSnO3strontium stannate12143-34-9
SrTiO3strontium titanate12060-59-2
SrWO4strontium tungstate13451-05-3
SrZrO3strontium zirconate12036-39-4
Sr3P2strontium phosphide12504-16-4

Danh sách số CAS vần V

Công thứcTên gọiSố CAS
VBr2vanadium(II) bromide14890-41-6
VBr3vanadium(III) bromide13470-26-3
VBr4vanadium(IV) bromide13595-30-7
VCvanadium(IV)  carbide12070-10-9
VCl2vanadium(II) chloride10580-52-6
VCl3vanadium(III) chloride7718-98-1
VCl4vanadium(IV) chloride7632-51-1
VF2vanadium(II) fluoride13842-80-3
VF3vanadium(III) fluoride10049-12-4
VF4vanadium(IV) fluoride10049-16-8
VF5vanadium(V) fluoride7783-72-4
VHvanadium(I)  hydride13966-93-3
VI2vanadium(II) iodide15513-84-5
VI3vanadium(III) iodide15513-94-7
VI4vanadium(IV) iodide15831-18-2
VNvanadium(III) nitride24646-85-3
VOvanadium(II) oxide12035-98-2
VOCl3vanadium(V) oxytrichloride7727-18-6
VOF3vanadium(V) oxytrifluoride13709-31-4
VO2vanadium(IV) oxide12036-21-4
VOSO4vanadyl sulfate27774-13-6
VS2vanadium(IV) sulfide12166-28-8
VSe2vanadium(IV) selenide12299-51-3
VSi2vanadium(IV) silicide12039-87-1
VTe2vanadium(IV) telluride35515-91-4
V2O3vanadium(III) oxide1314-34-7
V2O5vanadium(V) oxide1314-62-1
V2(SO4)3vanadium(III) sulfate13701-70-7
V2S3vanadium(III) sulfide1315-03-3
V3Sivanadium(II) silicide12039-76-8

Danh sách số CAS vần T

Công thứcTên gọiSố CAS
TaAl3tantalum(III) aluminide12004-76-1
TaBr3tantalum(III) bromide13842-73-4
TaBr4tantalum(IV) bromide13842-76-7
TaBr5tantalum(V) bromide13451-11-1
TaCtantalum(IV) carbide12070-06-3
TaCl3tantalum(III) chloride13569-67-0
TaCl4tantalum(IV) chloride13569-72-7
TaCl5tantalum(V) chloride7721-01-9
TaF3tantalum(III) fluoride13814-17-0
TaF5tantalum(V) fluoride7783-71-3
TaI4tantalum(IV) iodide14693-80-2
TaI5tantalum(V) iodide14693-81-3
TaNtantalum(III) nitride12033-62-4
TaOtantalum(II) oxide12035-90-4
TaO2tantalum(IV) oxide12036-14-5
TaStantalum(II) sulfide41203-00-3
TaS2tantalum(IV) sulfide12143-72-5
TaSe2tantalum(IV) selenide12039-55-3
TaSi2tantalum(IV) silicide12039-79-1
TaTe2tantalum(IV) telluride12067-66-2
Ta2Htantalum hydride12026-09-4
Ta2O5tantalum(V) oxide1314-61-0
TbBr3terbium(III) bromide14456-47-4
Tb(CHO2)3terbium(III) formate3252-57-1
TbCl3terbium(III) chloride10042-88-3
TbF2terbium(II) fluoride107949-15-5
TbF3terbium(III) fluoride13708-63-9
TbF4terbium(IV) fluoride36781-15-4
TbI3terbium(III) iodide13813-40-6
TbNterbium(III) nitride12033-64-6
TbO2terbium(IV) oxide12036-15-6
TbSi2terbium(IV) silicide12039-80-4
Tb2O3terbium(III) oxide12036-41-8
Tb2S3terbium(III) sulfide12138-11-3
Tb2Se3terbium(III) selenide12166-48-2
TcBr4technetium(IV)  bromide74078-05-0
TcCl4technetium(IV) chloride14215-13-5
TcCl6technetium(VI) chloride31227-43-7
TcF5technetium(V) fluoride31052-14-9
TcF6technetium(VI) fluoride13842-93-8
TcO2technetium(IV) oxide12036-16-7
TcS2technetium(IV) sulfide34312-50-0
Tc2O7technetium(VII) oxide12165-21-8
TeBr2tellurium dibromide7789-54-0
TeBr4tellurium tetrabromide10031-27-3
TeCl2tellurium dichloride10025-71-5
TeCl4tellurium tetrachloride10026-07-0
TeF4tellurium tetrafluoride15192-26-4
TeF6tellurium hexafluoride7783-80-4
TeItellurium monoiodide12600-42-9
TeI4tellurium tetraiodide7790-48-9
TeOtellurium monoxide13451-17-7
TeO2tellurium dioxide7446-07-3
TeO3tellurium trioxide13451-18-8
TeS2tellurium disulfide7446-07-3
ThBr4thorium(IV) bromide13453-49-1
ThCthorium(IV) carbide12012-16-7
Th(CO3)2thorium(II) carbonate19024-62-5
ThCl4thorium(IV) chloride10026-08-1
ThF3thorium(III) fluoride13842-84-7
ThF4thorium(IV) fluoride13709-59-6
ThH2thorium(II) hydride16689-88-6
ThI2thorium(II) iodide13779-95-8
ThI3thorium(III) iodide13779-96-9
ThI4thorium(IV) iodide7790-49-0
ThNthorium(III) nitride12033-65-7
Th(NO3)4thorium(IV) nitrate13823-29-5
ThO2thorium(IV) oxide1314-20-1
ThSthorium(II) sulfide12039-06-4
ThS2thorium(IV) sulfide12138-07-7
ThSe2thorium(IV) selenide60763-24-8
ThSiO4thorium(IV) orthosilicate14553-44-7
ThSi2thorium(IV) silicide12067-54-8
Th2S3thorium(III) sulfide12286-35-0
TiBr2titanium(II) bromide13783-04-5
TiBr3titanium(III) bromide13135-31-4
TiBr4titanium(IV) bromide7789-68-6
TiCtitanium(IV) carbide12070-08-5
TiC8H20O4titanium(IV) ethoxide3087-36-3
TiCl2titanium(II) chloride10049-06-6
TiCl3titanium(III) chloride7705-07-9
TiCl4titanium(IV) chloride7550-45-0
TiF2titanium(II) fluoride13814-20-5
TiF3titanium(III) fluoride13470-08-1
TiF4titanium(IV) fluoride7783-63-3
TiH2titanium(II) hydride7704-98-5
TiI2titanium(II) iodide13783-07-8
TiI3titanium(III) iodide13783-08-9
TiI4titanium(IV) iodide7720-83-4
TiNtitanium(III) nitride25583-20-4
TiOtitanium(II) oxide12137-20-1
TiO2titanium(IV) oxide13463-67-7
TiPtitanium(III) phosphide12037-65-9
TiStitanium(II) sulfide12039-07-5
Ti(SO4)2titanium(IV) sulfate18130-44-4
TiS2titanium(IV) sulfide12039-13-3
TiSi2titanium(IV) silicide12039-83-7
Ti2O3titanium(III) oxide1344-54-3
Ti2(SO4)3titanium(III) sulfate10343-61-0
Ti2S3titanium(III) sulfide12039-16-6
Ti3O5titanium(III,IV) oxide12065-65-5
TlBrthallium(I) bromide7789-40-4
TlCHO2thallium(I) formate992-98-3
TlCNthallium(I) cyanide13453-34-4
TlC2H3O2thallium(I) acetate563-68-8
TlC2H5Othallium(I) ethoxide20398-06-5
TlClthallium(I) chloride7791-12-0
TlClO3thallium(I) chlorate13453-30-0
TlClO4thallium(I)  perchlorate13453-40-2
TlCl2thallium(II) chloride15230-71-4
TlCl3thallium(III) chloride13453-32-2
TlFthallium(I) fluoride7789-27-7
TlF3thallium(III) fluoride7783-57-5
TlIthallium(I) iodide7790-30-9
TlIO3thallium(III) iodate14767-09-0
TlI3thallium(I) triiodide60488-29-1
TlNO3thallium(I) nitrate10102-45-1
Tl(NO3)3thallium(III) nitrate13746-98-0
TlOHthallium(I) hydroxide12026-06-1
TlPF6thallium(I)  hexafluorophosphate60969-19-9
Tl2Br4thallium(I,III) bromide13453-28-6
Tl2CO3thallium(I) carbonate6533-73-9
Tl2C2O4thallium(I) oxalate30737-24-7
Tl2MoO4thallium(I) molybdate34128-09-1
Tl2Othallium(I) oxide1314-12-1
Tl2O3thallium(III) oxide1314-32-5
Tl2Sthallium(I) sulfide1314-97-2
Tl2SO4thallium(I) sulfate7446-18-6
Tl2Sethallium(I) selenide15572-25-5
Tl2SeO4thallium(I) selenate7446-22-2
Tl2Tethallium(I) telluride12040-13-0
TmBr2thulium(II) bromide64171-97-7
TmBr3thulium(III) bromide14456-51-0
TmCl2thulium(II) chloride22852-11-5
TmCl2•7H2Othulium(II) chloride heptahydrate13778-39-7
TmCl3thulium(III) chloride13537-18-3
TmF3thulium(III) fluoride13760-79-7
TmI2thulium(II) iodide60864-26-8
TmI3thulium(III) iodide13813-43-9
Tm(NbO3)2thulium(II) niobate97086-52-7
Tm2O3thulium(III) oxide12036-44-1
Tm2S3thulium(III) sulfide12166-30-2

Danh sách số CAS vần U

Công thứcTên gọiSố CAS
UBr3uranium(III) bromide13470-19-4
UBr4uranium(IV) bromide13470-20-7
UBr5uranium(V) bromide13775-16-1
UCuranium(IV) carbide12070-09-6
UC2uranium(VI) carbide12071-33-9
UCl3uranium(III) chloride10025-93-1
UCl4uranium(IV) chloride10026-10-5
UCl5uranium(V) chloride13470-21-8
UCl6uranium(VI) chloride13763-23-0
UF3uranium(III) fluoride13775-06-9
UF4uranium(IV) fluoride10049-14-6
UF5uranium(V) fluoride13775-07-0
UF6uranium(VI) fluoride7783-81-5
UH3uranium(III) hydride13598-56-6
UI3uranium(III) iodide13775-18-3
UI4uranium(IV) iodide13470-22-9
UNuranium(III) nitride25658-43-9
UOuranium(II) oxide13598-56-6
UO2uranium(IV) oxide1344-57-6
UO2(NO3)2uranyl nitrate10102-06-4
UO3uranium(VI) oxide1344-58-7
USuranium(II) sulfide12039-11-1
USe3uranium(VI) selenide12138-23-7
UTe2uranium(IV) telluride12138-37-3
UTe3uranium(VI) telluride12040-18-5
U2O5uranium(V) oxide12065-66-6
U2S3uranium(II) sulfide12138-13-5
U3N2uranium(II) nitride12033-85-1
U3O8uranium(V,VI) oxide1344-59-8
U4O9uranium(IV,V) oxide12037-15-9

Danh sách số CAS vần X

Công thứcTên gọiSố CAS
XeFxenon monofluoride16757-14-5
XeF2xenon difluoride13709-36-9
XeF4xenon tetrafluoride13709-61-0
XeF6xenon hexafluoride13693-09-9
XeOF4xenon oxytetrafluoride13774-85-1
XeO2F2xenon dioxydifluoride13875-06-4
XeO3xenon trioxide13776-58-4
XeO4xenon tetroxide12340-14-6

Danh sách số CAS vần W

Công thứcTên gọiSố CAS
WBr2tungsten(II) bromide13470-10-5
WBr3tungsten(III) bromide15163-24-3
WBr4tungsten(IV) bromide14055-81-3
WBr5tungsten(V) bromide13470-11-6
WBr6tungsten(VI) bromide13701-86-5
WCtungsten(IV) carbide12070-12-1
WCl2tungsten(II)  chloride13470-12-7
WCl3tungsten(III) chloride20193-56-0
WCl4tungsten(IV)  chloride13470-13-8
WCl5tungsten(V) chloride13470-14-9
WCl6tungsten(VI)  chloride13283-01-7
WF4tungsten(IV) fluoride13766-47-7
WF5tungsten(V) fluoride19357-83-6
WF6tungsten(VI) fluoride7783-82-6
WI2tungsten(II) iodide13470-17-2
WI3tungsten(III) iodide15513-69-6
WI4tungsten(IV) iodide14055-84-6
WOBr3tungsten(V) oxytribromide20213-56-3
WOBr4tungsten(VI)  oxytetrabromide13520-77-9
WOCl3tungsten(V) oxytrichloride14249-98-0
WOCl4tungsten(VI)  oxytetrachloride13520-78-0
WOF4tungsten(VI)  oxytetrafluoride13520-79-1
WO2tungsten(IV) oxide12036-22-5
WO2Br2tungsten(VI) dioxydibromide13520-75-7
WO2Cl2tungsten(VI) dioxydichloride13520-76-8
WO2I2tungsten(VI) dioxydiiodide14447-89-3
WO3tungsten(VI) oxide1314-35-8
WS2tungsten(IV) sulfide12138-09-9
WS3tungsten(VI) sulfide12125-19-8
WSe2tungsten(IV) selenide12067-46-8
WSi2tungsten(IV) silicide12039-88-2
WTe2tungsten(IV) telluride12067-76-4

Danh sách số CAS vần Y

Công thứcTên gọiSố CAS
YAsyttrium(III) arsenide12255-48-0
YB6yttrium(III) boride12008-32-1
YBr3yttrium(III) bromide13469-98-2
Y(CHO2)3yttrium(III) formate15331-71-2
YC2yttrium(II) carbide12071-35-1
Y(CF3SO3)3yttrium(III) trifluoromethanesulfonate52093-30-8
YCl3yttrium(III) chloride10361-92-9
YF3yttrium(III) fluoride13709-49-4
YH2yttrium(II) hydride13598-35-1
YH3yttrium(III) hydride13598-57-7
YI3yttrium(III) iodide13470-38-7
YNyttrium(III) nitride25764-13-0
YPyttrium(III) phosphide12294-01-8
YSbyttrium(III) antimonide12186-97-9
YVO4yttrium(III) vanadate13566-12-6
Y2O3yttrium(III) oxide1314-36-9
Y2S3yttrium(III) sulfide12039-19-9
YbBr2ytterbium(II) bromide25502-05-0
YbBr3ytterbium(III) bromide13759-89-2
YbCl2ytterbium(II) chloride13874-77-6
YbCl3ytterbium(III) chloride10361-91-8
YbCl3•6H2Oytterbium(III) chloride hexahydrate19423-87-1
YbF2ytterbium(II) fluoride15192-18-4
YbF3ytterbium(III) fluoride13760-80-0
YbI2ytterbium(II) iodide19357-86-9
YbI3ytterbium(III) iodide13813-44-0
YbSeytterbium(II)  selenide12039-54-2
YbSi5ytterbium(V) silicide12039-89-3
YbTeytterbium(II) telluride12125-58-5
Yb2O3ytterbium(III) oxide1314-37-0
Yb2S3ytterbium(III) sulfide12039-20-2
Yb2Se3ytterbium(III) selenide12166-52-8

Danh sách số CAS vần Z

Công thứcTên gọiSố CAS
Zn(AsO2)2zinc arsenite10326-24-6
Zn(AsO3)2zinc arsenate12006-40-5
ZnBr2zinc bromide7699-45-8
Zn(CN)2zinc cyanide557-21-1
ZnCO3zinc carbonate3486-35-9
Zn(C2H3O2)2zinc acetate557-34-6
ZnC2O4zinc oxalate547-68-2
ZnC3H7O6Pzinc glycerophosphate1300-26-1
ZnC4H2O4zinc fumarate52723-61-2
ZnC4H4O4zinc succinate6228-53-1
ZnC6H10O4zinc propionate557-28-8
ZnC6H10O6zinc lactate16039-53-5
ZnC6H12N2S4zinc  dimethyldithiocarbonate137-30-4
Zn(C8H15O2)2zinc caprylate557-09-5
ZnC10H20N2S4zinc  dimethyldithiocarbamate14324-55-1
Zn(C18H35O2)2zinc stearate557-05-1
Zn(ClO3)2zinc chlorate10361-95-2
Zn(ClO4)2zinc perchlorate10025-64-6
ZnCl2zinc chloride7646-85-7
ZnCrO4zinc chromate13530-65-9
ZnCr2O4zinc chromite12018-19-8
ZnCr2O7zinc dichromate14018-95-2
ZnF2zinc fluoride7783-49-5
ZnH2zinc hydride14018-82-7
Zn(IO3)2zinc iodate7790-37-6
ZnI2zinc iodide10139-47-6
Zn(MnO4)2zinc permanganate23414-72-4
ZnMoO4zinc molybdate13767-32-3
Zn(NO2)2zinc nitrite10102-02-0
Zn(NO3)2zinc nitrate7779-88-6
ZnOzinc oxide1314-13-2
Zn(OH)2zinc hydroxide20427-58-1
ZnO2zinc peroxide1314-22-3
ZnSzinc sulfide1314-98-3
Zn(SCN)2zinc thiocyanate557-42-6
ZnSO4zinc sulfate7733-02-0
ZnSbzinc antimonide12039-35-9
ZnSezinc selenide1315-09-9
ZnSnO3zinc stannate12036-37-2
ZnTezinc telluride1315-11-3
ZnTiO3zinc titanate12036-43-0
ZnWO4zinc tungstate13597-56-3
Zn2Fe(CN)6zinc ferrocyanide14883-46-6
Zn2P2O7zinc pyrophosphate7446-26-6
Zn2SiO4zinc orthosilicate13597-65-4
Zn3(AsO4)2zinc arsenate13464-44-3
Zn3(BO3)2zinc borate12880-01-2
Zn3N2zinc nitride1313-49-1
Zn3P2zinc phosphide1314-84-7
Zn3(PO4)2zinc phosphate7779-90-0
ZrBr3zirconium(III) bromide24621-18-9
ZrBr4zirconium(IV) bromide13777-25-8
ZrCzirconium(IV) carbide12070-14-3
ZrCl2zirconium(II) chloride13762-26-0
ZrCl4zirconium(IV) chloride10026-11-6
ZrF4zirconium(IV) fluoride7783-64-4
ZrH2zirconium(II) hydride7704-99-6
ZrI2zirconium(II) iodide15513-85-6
ZrI3zirconium(III) iodide13779-87-8
ZrI4zirconium(IV) iodide13986-26-0
ZrNzirconium(III) nitride25658-42-8
Zr(OH)4zirconium(IV) hydroxide14475-63-9
ZrOzirconium(II) oxide12036-01-0
ZrO2zirconium(IV) oxide1314-23-4
Zr(HPO4)zirconium(IV)  phosphate13765-95-2
ZrP2zirconium(IV) phosphide12037-80-8
Zr(SO4)2zirconium(IV) sulfate14644-61-2
ZrS2zirconium(IV) sulfide12039-15-5
ZrSe2zirconium(IV) selenide12166-47-1
ZrSi2zirconium(IV) silicide12039-90-6
ZrSiO4zirconium(IV) silicate10101-52-7
ZrTe2zirconium(IV) telluride32321-65-6
Zr(WO4)2zirconium(IV) tungstate16853-74-0

Định nghĩa số CAS

Số đăng ký CAS là sự xác định bằng chuỗi số định danh duy nhất cho các nguyên tố hóa học. Và cả cho các hợp chất hóa học, các polyme, các chuỗi sinh học, các hỗn hợp và các hợp kim. Chúng còn được nói đến như là các số CAS hay các CAS RN.

Dịch vụ tóm tắt hóa chất (CAS – viết tắt của Chemical Abstracts Service trong tiếng Anh). Một bộ phận của Hiệp hội hóa chất Hoa Kỳ, gắn các chuỗi số định danh này cho mọi hóa chất đã được miêu tả trong các loại sách.

Mục đích của nó là làm cho việc tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn. Do các hóa chất thông thường có rất nhiều tên gọi khác nhau. Gần như mọi cơ sở dữ liệu về hóa chất ngày nay đều cho phép tìm kiếm theo số CAS.

Cơ sở dữ liệu CAS hiện có hơn 55 triệu hợp chất hóa học hữu cơ và vô cơ khác nhau. Mỗi mục nhập của CAS được xác định bằng Mã số CAS hoặc CAS RN.

Xem thêm tin tức hóa chất

Theo hoachatsapa.vn

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *