Sản phẩm mới nhất

Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Thailand
Hãng: Dow Chemical
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: America
Hãng: Petrochem
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Japan
Hàng Tại Kho
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Taiwan
Hãng: UPC Chemical

phụ gia cho sơn

Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: India
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho

Chất tải lạnh

Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Thailand
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Thailand
Hãng: Dow Chemical
Hàng Tại Kho

Các loại nhựa

Hàng Tại Kho
Hàng Tại Kho
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: America

Trợ nghiền xi măng

Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: China
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Malaysia
Hàng Tại Kho
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Malaysia

Liên hệ ngay với bộ phận

CSKH Hóa chất SAPA